Międzynarodowa konspiracja bankierów i masonów

mason

Jeśli to, co ujawniam zaskakuje i szokuje czy­telników, proszę nie popadać w kompleks niższo­ści, ponieważ uczciwie przyznaję, że choć praco­wałem od roku 1911, próbując wyjaśnić, dlaczego ludzka rasa nie może żyć w pokoju i cieszyć się szczodrością i błogosławieństwem, jakich Bóg do­starcza dla naszego użytku i korzyści w takiej ob­fitości, to dopiero w 1950 roku zgłębiłem tajem­nicę, że wojny i rewolucje, które nękają nasze ży­cie i chaotyczne warunki, które biorą górę, są ni mniej ni więcej wynikiem bezustannej lucyferycz­nej kon­spiracji.

Zaczęło się to w tej części wszech­świata, którą nazywamy niebem, kiedy Lucyfer przeciw­stawił się Prawu Boga do wykony­wania najwyższej władzy. Pismo Święte mówi nam, jak konspiracja lucyferyczna została prze­niesiona do tego świata w ogrodzie Edenu. Dopóki nie zdałem sobie sprawy, że nasza walka nie jest walką prze­ciw krwi i ciału, ale walką z duchowymi siłami ciemności, które kontrolują wszystkich rząd­ców na tej ziemi (Ef 6,12), dowody zebrane na całym świecie po prostu nie pasowały do siebie i nie miały sensu. (Nie wstydzę się przyznać, że Biblia dostarczyła „klu­cza”, który umożliwił mi uzy­skać odpowiedź na pytanie przytoczone powyżej).

Niewielu ludzi wydaje się zdolnych uznać, że Lucyfer jest najbystrzejszym i najinteligentniejszym spośród niebieskich zastępów. Pi­smo Święte mówi nam, że jego siła jest taka, iż sprawił on, że jedna trzecia najinte­ligent­niejszych spośród zastępów niebie­skich odstąpiła od Boga i przyłą­czyła się do niego, ponieważ twierdził on, że Boży Plan władzy nad światem jest słaby i nie­prak­tyczny, gdyż jest oparty na założeniu, że niższe istoty mogą się nauczyć znać, ko­chać i chcieć mu służyć dobrowolnie bez respektu dla jego własnej nieskończonej doskonałości.

Ideologia lucyfe­ryczna twier­dzi, że siła jest prawem. Utrzymuje ona, że istoty o udowodnionej wyższej inteligencji mają prawo rządzić tymi mniej obdarzo­nymi, po­nieważ masy nie wiedzą, co jest dla nich najlep­sze. Ide­ologia lucyferiańska jest tym, co na­zywamy dzisiaj totalitaryzmem.

Stary Testament jest po prostu historią tego, jak szatan został księciem świata i sprawił, że nasi pierwsi rodzice odstąpili od Boga. Przedstawia jak na tej ziemi założona została synagoga sza­tana i opowiada, jak odtąd działała , żeby prze­szkodzić Bożemu Planowi władzy nad światem, ustanowionej na ziemi. Chrystus przyszedł na zie­mię, kiedy konspiracja osiągnęła takie stadium, że, używając Jego własnych słów, szatan kontro­lował wszystkich rządców na tej ziemi.

Zdemasko­wał synagogę szatana (Ap 2,9; 3,9), potępił tych, któ­rzy należeli do niej jako synowie diabła (Lucyfera), którego zganił jako ojca kłamstwa (Jan 8,44) i księcia oszustwa (2 Kor 11,14). Był precyzyjny w swoim stwierdzeniu, kiedy wskazał, że ci, którzy tworzyli synagogę szatana byli tymi, którzy nazy­wali siebie Żydami, ale naprawdę nimi nie byli i kłamali (Ap 2,9; 3,9). Utożsamiał han­dlarzy pieniędzmi (bankierów), uczonych w Piśmie i fary­zeuszy jako Iluminatów Swoich czasów.

W 1874 r. „dopust Boży” dostarczył rządowi bawarskiemu dowodów, które potwierdzały istnie­nie trwającej konspiracji lucyferiańskiej.

Adam Weishaupt, jezuita, profesor prawa ka­nonicznego odstąpił od chrześcijaństwa i przyjął ideologię lucyferiańską, ucząc jednocześnie na Uniwersytecie w Ingolstadt. W 1770 r. handlarze pieniędzmi (którzy niedawno organizowali Dom Rotszyldów) wynajęli go do poprawienia i unowo­cześnienia starych „protokołów” zaplanowanych, by dać synagodze szatana ostateczne panowanie nad światem, tak żeby mogli ustanowić ideologię lucyferiańską nad pozostałościami rasy ludzkiej po finałowym kataklizmie społecznym przez zastoso­wanie szatańskiego despotyzmu.

Weishaupt za­kończył swoje zadanie 1 maja 1776 r.

Plan nakazywał zniszczenie WSZYSTKICH istniejących rządów i religii. Cel ten miał zostać osiągnięty przez podział mas, które nazwał „gojim” (co oznacza ludzkie bydło), na wciąż rosnącą liczbę przeciwstawnych obozów w sprawach politycznych, społecznych, rasowych, ekonomicz­nych i innych. Przeciwstawne strony miały być po­tem uzbrojone, a przygotowany „incydent” miał spowodować walkę między nimi i ich osłabienie, aż do likwidacji rządów narodowych i instytucji religij­nych.

W 1776 r. Weishaupt zało­żył zakon Ilumi­natów dla wpro­wadzenia tego planu w życie. Słowo „Ilu­minaci” pochodzi od słowa Lucyfer i oznacza „trzy­mający światło”. Używając kłam­stwa, że celem jego było dopro­wadzenie do jed­nego rządu świa­to­wego, by umoż­liwić lu­dziom o udowod­nionych zdolnościach umysło­wych rządze­nie światem, zwer­bował około dwa ty­siące zwolenników. Wśród nich zna­leźli się najinteli­gentniejsi ludzie sztuki, literatury, edukacji, na­uki, finansów i prze­mysłu. Zało­żył potem loże Wiel­kiego Wschodu, które miały być ich taj­nymi głów­nymi centralami.

 • Poprawiony plan Weis­haupta nakazywał, żeby Ilumi­naci wyko­nywali następujące rzeczy, które miały im pomóc osiągnąć ich cel.

(1) Użyć prze­kupstwa finanso­wego i seksual­nego, żeby uzyskać kontrolę nad ludźmi już zaj­mującymi wysokie po­zycje na róż­nych poziomach WSZYSTKICH rzą­dów i innych dziedzin ludzkiej działalności. Kiedy wpływowa osoba uległa kłam­stwom, oszustwom i pokusom Iluminatów, popa­dała w niewolę przez zasto­sowanie szantażu politycznego i innych form szantażu oraz groźby ruiny finansowej, pu­blicz­nego ujawnienia i krzywdy fizycznej, a nawet groźby śmierci własnej i swoich najbliższych.

(2) Iluminaci na wydziałach college’ów i uni­wersytetów mieli polecać studentów posiadających zdolności umysłowe, pochodzących z dobrze sytu­owanych rodzin ze skłonnościami międzynarodo­wymi do specjalnej nauki internacjonalizmu.

Nauka ta miała być prowadzona przez przy­znawanie stypendiów dla tak wybranych ludzi. Mieli być oni edukowani (indoktrynowani), żeby zaakceptować „Ideę”, że tylko jeden rząd światowy może położyć kres powracającym wojnom i cier­pieniom. Najpierw mieli uzyskać przeświadczenie, a następnie przekonanie, że ludzie o specjalnych zdolnościach i umysłach mają PRAWO rządzić tymi mniej obdarowanymi, ponieważ gojim (masy ludzkie) nie wiedzą, co jest dla nich najlepsze fi­zycznie, psychicznie i duchowo.

Do dziś trzy takie szkoły specjalne znajdują się w Gordonstoun w Szkocji, w Salem w Niemczech i w Anawrycie w Grecji. Książę Filip, mąż królowej Anglii Elżbiety II, ukończył szkołę w Gordonstoun za namową lorda Louisa Mountbattena, jego wuja, który został bry­tyjskim admirałem floty po zakończeniu drugiej wojny światowej.

(3) Wpływowi ludzie złapani w pułapkę kontroli Iluminatów i studenci specjalnie szkoleni i przygo­towywani mieli być używani jako agenci i umiesz­czeni za sceną WSZYSTKICH rządów jako „eks­perci” i „specjaliści”, żeby mogli doradzać najwyż­szym urzędnikom w przyjęciu polityki, która na dłuższą metę służyłaby tajnym planom zwolenni­ków jednego rządu światowego i przyniosła osta­teczną likwidację rządów i religii, na służbę których zostali oni wybrani lub powołani.

(4) Iluminaci mieli uzyskać kontrolę prasy i wszystkich innych środków dostarczania informacji społeczeństwu. Wiadomości i informacje miano ukierunkowywać tak, żeby goje zostali przekonani, że jeden rząd światowy jest JEDYNYM rozwiąza­niem wielu naszych rozmaitych problemów.

Ponieważ Anglia i Francja były dwiema naj­większymi potęgami końca XVIII wieku, Weishaupt nakazał Iluminatom podżeganie do wojen kolonial­nych, żeby osłabić imperium brytyjskie i nakazał zorganizowanie Wielkiej Rewolucji, żeby osłabić imperium francuskie. Ustalił, że rewolucja powinna rozpocząć się w roku 1789.

Niemiecki autor, Zwack, przedstawił popra­wioną wersję konspiracji Weishaupta w formie książki, którą zatytułował „Einige-Original Skrip­ten”. W 1784 r. egzemplarz tego dokumentu został wysłany do Iluminatów, których Weishaupt wyde­legował do podżegania rewolucji francuskiej. Ku­rier przewożący dokumenty zginął od uderzenia pioru­nem, kiedy przejeżdżał przez Ratyzbonę w drodze z Frankfurtu do Paryża. Policja znalazła przy nim wywrotowe dokumenty i przekazała je odpowied­nim władzom rządowym.

Po dokładnym przestudiowaniu spisku rząd bawarski nakazał policji przeprowadzenie obławy na nowo zorganizowane przez Weishaupta loże Wielkiego Wschodu i domy jego najbardziej wpły­wowych współpracowników, łącznie z zamkiem ba­rona Bassus-in-Sandersdorf. Dodatkowe do­wody uzyskane w ten sposób przekonały władze, że do­kumenty były prawdziwą kopią spisku, w którym synagoga szatana, która kontrolowała Ilu­minatów U SZCZYTU, planowała użycie wojen i rewolucji, żeby doprowadzić do ustanowienia ta­kiego czy in­nego rodzaju jednego rządu świato­wego, władzy, którą miała zamiar przywłaszczyć tuż po jego ustanowieniu.

W roku 1785 rząd bawarski wyjął spod prawa Iluminatów i zamknął loże Wielkiego Wschodu. W 1786 r. opublikowano detale dotyczące spisku. Angielski tytuł brzmi „Oryginalne pisma zakonu i sekty Iluminatów”. Egzemplarze książki na temat spisku zostały wysłane do przywódców państwo­wych i władz kościel­nych. Potęga Ilumina­tów była tak wielka, że ostrzeżenie to zostało zignorowane, tak jak ostrzeżenia Chrystusa dane światu.

Iluminaci zeszli do podziemia. Weishaupt po­lecił swoim współto­warzyszom przeniknąć do lóż błękitnej masonerii i utworzyć tajne stowarzyszenie wewnątrz tajnych stowarzyszeń.

Tylko masoni, którzy udowodnili, że są inter­nacjonalistami i ci, których postępowanie dowo­dziło, że odeszli od Boga, są wtajemniczani do za­konu Iluminatów. W ten sposób konspiratorzy uży­wali przykrywki filantropii, żeby ukrywać ich rewo­lucyjne i wywrotowe działania. Ilumi­naci za­prosili do Europy Johna Robisona, żeby przenik­nąć do lóż masońskich w Wielkiej Brytanii.

Był on wyso­kiego stopnia masonem rytu szkockiego, profeso­rem filozofii naturalnej na uniwersytecie w Edyn­burgu i sekretarzem Towarzystwa Królew­skiego w Edynburgu. John Robison nie uległ kłam­stwu, że celem zwolenników jednego rządu świa­towego było utworzenie dobroczynnej dyktatury. Jednak zachował on swoje reakcje dla samego siebie i powierzono mu kopie Poprawionej Konspi­racji Wieshaupta dla przestudiowania i bezpiecz­nego przechowania.

Ponieważ głowom kościoła i państwa we Fran­cji doradzono zignorowanie ostrzeżeń, które otrzymały, rewolucja wybuchła w roku 1789. Żeby ostrzec inne rządy o grożącym im niebezpieczeń­stwie John Robison opublikował w 1798 r. książkę zatytułowaną „Dowód spisku w celu zniszczenia wszystkich rządów i religii”.[1] Lecz jego ostrzeżenia, podobnie jak innych, zostały zignorowane.

Thomas Jefferson został uczniem Weis­haupta. Był on jednym z jego najmocniejszych obrońców, kiedy ten został wyjęty spod prawa przez jego rząd. Jefferson nasycił Iluminatami nowo organizowane loże rytu szkockiego w Nowej Anglii. Zdając sobie sprawę z tego, że informacja ta wstrząśnie wieloma Amerykanami, chcę odnoto­wać następujące fakty.

W 1789 r. John Robison ostrzegł liderów ma­sonerii, że Iluminaci przeniknęli do ich lóż.

19 lipca 1798 r. David Pappen, rektor uniwer­sytetu Harvarda, wystosował takie samo ostrzeże­nia do studentów ostatniego roku i wykładał im na temat wpływu, jaki miał iluminizm na amerykańską politykę i religię.

John Adams organizował loże masoń­skie No­wej Anglii. W roku 1796 został przeciwni­kiem Jeffersona w wyborach prezydenckich. Napi­sał trzy listy do pułkownika Williama L. Stone’a ujaw­nia­jące, w jaki sposób Jefferson używał lóż ma­soń­skich dla celów wywrotowych. Informa­cji za­wartej w tych listach przypisuje się zwycięstwo Adamsa w wyborach. Listy te znajdują się w Bi­bliotece Ritten­burg Squ­are w Filadelfii.

W 1826 r. kapitan William Morgan po­stanowił, że było jego obowiązkiem poin­formowanie innych masonów i opinii pu­blicznej na temat PRAWDY dotyczącej Iluminatów, ich tajnych planów i zamie­rzo­nego celu. Iluminaci skorzystali z usług Ri­charda Howarda, angiel­skiego Ilumi­nata, żeby wy­konać swój wyrok: „Morgan zosta­nie STRA­CONY jako zdrajca”.

Kapitana Mor­gana ostrze­żono o gro­żącym mu nie­bezpieczeń­stwie. Pró­bo­wał uciec do Kanady, lecz Ho­ward dogonił go blisko gra­nicy. Zo­stał zamordowany niedaleko Niagara Gorge. Badania udowodniły, że nie­jaki Avery Allyn złożył pod przysięgą w City No­wego Jorku oświad­czenie tej treści, że sły­szał ra­port Ri­charda Ho­warda na spotkaniu Rycerzy Templa­riu­szy w sali św. Jana (St John’s Hall) w No­wym Jorku, mó­wiący o tym jak doko­nał on „eg­zeku­cji” Morgana. Allyn powie­dział, jakie ustalenia zostały potem po­czynione, żeby wysłać Howarda z po­wrotem do Anglii.

Niewielu ludzi wie dzisiaj, że powszechna dez­aprobata i oburzenie w sprawie tego incydentu spowodowały, iż blisko 40% masonów należących do Północnej Jurysdykcji Stanów Zjednoczonych odłączyło się. Posiadam kopię protokołu z zebra­nia przeprowadzonego dla przedyskutowania tej wła­śnie sprawy. Siłę tych, którzy kierują konspira­cją lucyferiańską przeciwko Bogu i człowiekowi mo­żemy uświadomić sobie przez zdolność ich agen­tur do odwracania wydarzeń historycznych o tak niezwykłej doniosłości, o których naucza się w naszych szkołach publicznych.

W 1829 r. Iluminaci przeprowadzili w Nowym Jorku zebranie, na którym przemawiał brytyjski Iluminat – Wright. Audytorium zostało poinformo­wane, że Iluminaci zamierzali połączyć grupy nihi­listów i ateistów ze wszystkimi innymi organiza­cjami wywrotowymi w organizację międzynaro­dową, która miała być znana jako komunizm.

Ta destrukcyjna siła miała być używana przez Ilumi­natów do podżegania przyszłych wojen i rewolucji. Clinton Roosevelt (w prostej linii przodek Franklina Delano Roosevelta, prezydenta USA), Horace Greeley i Charles Dana zostali wyznaczeni do ko­mitetu zbierającego fundusze na to nowe przed­sięwzięcie. Zebrane pieniądze finansowały Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, kiedy pisali oni „Ka­pitał” i „Manifest komunistyczny” w Soho, w Anglii.

Weishaupt zmarł w 1830 r. Pod­trzy­mywał on oszustwo, że Iluminaci byli martwi zanim on sam znalazł się na łożu śmierci, gdzie, żeby przekonać swoich duchowych doradców, udawał skruchę i powrót do Kościoła. Według poprawionej wersji staro wiekowej konspiracji Weis­haupta Iluminaci mieli organizować, fi­nansować, kierować i kontro­lować WSZYSTKIE międzynaro­dowe organiza­cje i grupy przez umieszczanie swoich agentów na kie­rowniczych pozycjach U SZCZYTU.

Tak się stało, gdy Karol Marks pisał „Manifest komuni­styczny” pod kierun­kiem jednej grupy Iluminatów, profesor Karl Ritter z uniwersytetu we Frankfurcie pisał an­tytezę pod kierunkiem innej grupy, tak że ci, którzy kierują kon­spiracją U SZCZYTU mogą używać różnic tych dwóch ide­ologii do dzielenia coraz to większej liczby człon­ków rasy ludzkiej na przeciw­stawne obozy, które mogą być uzbrojone, a potem mogą zacząć wal­czyć i niszczyć się na­wzajem, ra­zem ze swoimi in­stytucjami politycznymi i religij­nymi. Praca rozpo­częta przez Rittera była konty­nuowana przez nie­mieckiego tzw. filozofa Friedri­cha Wilhelma Nitzschego (1844-1900), który był twórcą nitzsche­anizmu.

Nitzscheanizm został rozwinięty w faszyzm, a później w nazizm, który pozwolił agenturze Ilumi­natów rozpętać pierwszą i drugą wojny światowe.

W 1834 r. włoski przy­wódca rewolu­cyjny Giu­seppe Mazzini został wy­brany przez Iluminatów do kierowania ich programem re­wolucyjnym na świe­cie. Zajmo­wał tę pozycję do śmierci w 1872 r.

W 1840 r. generał Al­bert Pike znalazł się pod wpły­wem Mazziniego, po­nieważ znalazł się w gru­pie nieza­dowo­lonych ofice­rów, kiedy prezydent Jeffer­son Davis rozwiązał jego pomocnicze od­działy Indian z racji popeł­nio­nych przez nie okru­cieństw pod płaszczykiem pra­wowi­tych dzia­łań wojen­nych. Pike zaak­cepto­wał ideę jednego rządu świato­wego i ostatecznie został głową duchowień­stwa lu­cyfe­riańskiego.

W latach 1859-1871 opra­cował detale mili­tarnego planu trzech wojen światowych i trzech wielkich re­wolu­cji, które, jak są­dził, dopro­wadzą konspirację do jej finało­wego stadium w XX wieku.
Plan Pike’a był tak prosty, jak okazał się sku­teczny. Wymagał on, żeby komunizm, nazizm, po­lityczny syjonizm i inne ruchy międzynarodowe zo­stały zorganizowane i użyte do rozpętania trzech globalnych wojen i trzech głównych rewolucji.Większość swoich prac napisał w 13-pokojo­wym domu, który zbudował w Little Rock, w stanie Arkansas w 1840 r.

Kiedy Iluminaci i loże Wiel­kiego Wschodu stały się podejrzane z powodu działalności rewolucyjnej Mazziniego w Europie, Pike zorganizował Nowy i Reformowany Obrządek Palladiański. Założył on trzy rady najwyższe: jedną w Charleston w Południowej Karolinie, drugą w Rzymie i trzecią w Berlinie. Pomagający mu Mazzini założył dwadzieścia trzy podległe rady w strategicznych punktach świata.

Były to od tej pory tajne kwatery główne światowego ruchu rewolucyj­nego. Na długo przed wynalezieniem radia przez Marconiego, naukowcy będący Iluminatami stwo­rzyli Pike’owi i szefom jego rad możliwość tajnego porozumiewania się. Było to odkrycie tajemnicy, która umożliwiała oficerom wywiadu zrozumieć, jak pozornie niezwiązane „incydenty”, które wyda­rzały się równocześnie na świecie, pogarszały sytuację i rozwijały się w wojnę lub rewolucję.

 • Pierwsza wojna światowa została przeprowa­dzona, żeby umożliwić Iluminatom obalenie władzy carskiej w Rosji i przekształcenie tego kraju w twierdzę ateistycznego komunizmu. Różnice wzniecone przez agenturę Iluminatów pomiędzy imperium brytyjskim i imperium germańskim miały zostać użyte do wzbudzenia tej wojny. Po zakoń­czeniu wojny miał się rozwinąć komunizm, który miał zostać użyty do niszczenia innych rządów i osłabienia religii.
 • Druga wojna światowa miała być rozpętana przez użycie różnic pomiędzy faszystami i poli­tycznymi syjonistami. Ta wojna miała zostać prze­prowadzona po to, żeby nazizm został zniszczony, a siła politycznego syjonizmu wzrosła tak, by na te­renie Palestyny mogło powstać suwerenne pań­stwo Izrael. W czasie drugiej wojny światowej mię­dzynarodowy komunizm miał zostać wzmocniony dopóki nie dorówna siłą zjednoczonemu chrześci­jaństwu. W tym momencie miał on być pohamo­wany i utrzymywany w ryzach dopóki nie byłby po­trzebny w finałowym kataklizmie społecznym. Czy ktokolwiek poinformowany może zaprzeczyć, że Roosevelt i Churchill nie wprowadzili tej polityki w życie?
 • III wojna światowa zostanie rozpoczęta przez użycie konfliktu, jaki rozniecą Iluminaci pomiędzy „politycznymi syjonistami” i liderami świata muzuł­mańskiego. Wojna będzie kierowana w taki spo­sób, że islam (świat arabski włączając mahometa­nizm) i polityczny syjonizm (włączając państwo Izrael) zniszczą się nawzajem, podczas gdy w tym samym czasie pozostałe kraje jeszcze raz podzie­lone między sobą w tej sprawie, zostaną zmu­szone do wzajemnej walki do stanu całkowitego wyczerpania fizycznego, umysłowego, duchowego i ekonomicznego. Czy ktokolwiek bezstronny i roz­sądny może zaprzeczyć, że wypadki, jakie roz­gry­wają się teraz na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie nie są zaprojektowane po to, by osią­gnąć ten diabelski cel?

15 sierp­nia 1871 r. Pike po­wie­dział Mazzi­niemu, że po za­kończeniu trze­ciej wojny świa­towej ci, którzy mają aspiracje do bezsprzecz­nej domi­nacji nad światem sprowo­kują największy kata­klizm spo­łeczny, jaki kiedy­kolwiek znany był światu.

Za­cytujmy jego własne słowa (wzięte z listu przecho­wywa­nego w bi­bliotece British Mu­seum w Londynie):

Powinniśmy spuścić ze smyczy nihilistów i ateistów i wywołać potężny kata­klizm spo­łeczny, który w całej swojej grozie pokaże ja­sno narodom skutki ab­solutnego ateizmu, po­cho­dzenie barba­rzyństwa i naj­krwawszych za­mieszek. Wtedy wszędzie obywatele zobo­wią­zani do sa­moobrony przed światową mniej­szo­ścią rewo­lucyjną wytępią tych niszczycieli cy­wilizacji, a rozczarowany chrześcijaństwem ogół ludzi, którego de­istyczna dusza pozosta­nie od tej chwili bez bu­soli (bez kierownictwa), tłum pra­gnący ideału, ale nie wiedzący, gdzie kiero­wać swe uwielbie­nie, otrzyma prawdziwe światło przez po­wszechne ogłoszenie czystej dok­tryny Lucy­fera, wyprowadzonej ostatecznie na widok pu­bliczny, ogłoszenie, które będzie wy­nikiem po­wszechnego ruchu reakcyjnego, bę­dącego na­stępstwem zniszczenia chrześci­jaństwa i ate­izmu, pokonanych i wykorzenio­nych w tym samym czasie”.

Kiedy Mazzini zmarł w 1872 r. Pike uczynił jego następcą innego włoskiego przywódcę, Ad­riano Lemmiego. Póżniej następcami Lemmiego zostali Lenin i Trocki. Działalność rewolucyjna wszystkich tych ludzi finansowana była przez an­giel­skich, francuskich, niemieckich i amerykań­skich między­narodowych bankierów. Czytelnik powinien pa­miętać, że dzisiejsi międzynaro­dowi bankierzy, po­dobnie jak han­dlarze pieniędzmi z czasów Chry­stusa, są tylko narzędziami lub agentami Ilu­mina­tów (błąd analityczny autora, to Rothschild sponsorował Weishaupta i innych, a nie odwrotnie – Robert Brzoza).

Podczas gdy ogół społeczeń­stwa doprowa­dzony był do prze­konania, że komunizm jest ru­chem robotniczym (sowiety – rady), któ­rego celem jest zniszczenie kapi­talizmu, „Pionki w grze” i „Czer­wona mgła nad Ameryką” (The Red Fog Over America) dowodzą, że zarówno brytyjscy jak i amerykańscy oficerowie wywiadu uzyskali auten­tyczne, doku­mentalne świadectwa, które dowiodły, że międzynarodowi kapitaliści działa­jący poprzez ich międzynarodowe domy bankowe fi­nansowali obie strony każdej wojny i rewolucji od 1776 r.

Ci, którzy dziś składają się na synagogę szatana, kie­rują naszymi rządami, które utrzymują w lichwie, żeby prowa­dzić wojny i rewolucje, podtrzymując plany Pike’a doprowa­dzenia świata do wojny w ob­rębie każdego kraju, jak też na skalę mię­dzyna­ro­dową.

Istnieje wiele dokumentalnych świadectw do­wodzących, że Pike, jak Weishaupt, był głową du­cho­wieństwa lucyferiań­skiego w swoich cza­sach. Oprócz listu, który napi­sał do Mazziniego w 1871 r., inny, napi­sany 14 lipca 1889 r. do szefów jego Rad Palladiańskich wpadł w nie przezna­czone dla niego ręce. Został on napisany dla wyja­śnienia do­gmatu lucyferiań­skiego, odnośnie kultu szatana i kultu Lucyfera.

Czy­tamy w nim:

To co mówimy tłumowi brzmi: ‘Oddajemy cześć Bogu’. Ale Bóg jest tym, którego czci się bez przesądu. Religia powinna być, przez wszystkich nas, nowicjuszy wysokich stopni, utrzymywana w czystości doktryny lucyferiań­skiej… Tak! Lucyfer jest bogiem. I niestety Ado­nai (imię nadane przez lucyferian bogu, którego czcimy) jest także bo­giem… ponieważ absolut może istnieć tylko w postaci dwóch bogów”.

Zatem doktryna satani­zmu jest herezją, a prawdziwą i czystą religią filozo­ficzną jest wiara w lucy­fera równego Adonai, lecz lucy­fer, bóg światła i bóg dobra, walczy dla ludz­ko­ści prze­ciwko Ado­nai, bo­gowi ciem­ności i zła.

Propaganda szerzona przez tych, którzy kie­rują konspiracją lucyfe­riań­ską spowodo­wała, że ogół społe­czeń­stwa wierzy, iż wszy­scy, któ­rzy zwal­czają chrześcijaństwo są ate­istami. Jest to celowe kłamstwo wprowa­dzane w obieg, żeby ukryć tajne plany wysokich kapła­nów wiary lucyferiań­skiej, którzy kierują syna­gogą sza­tana, tak że wciąż niemoż­liwe jest dla rasy ludzkiej wprowa­dzenie na tej ziemi bo­skiego planu panowania nad wszechświatem, jak wy­jaśnił on to na­szym pierw­szym rodzicom w ogro­dzie Edenu i po­wiedział w Księdze Ro­dzaju.

Wysocy ka­płani wiary lucyfe­riańskiej pra­cują w ciem­no­ści. Po­zostają poza sceną. Utrzymują swoją tożsa­mość i prawdziwy cel w tajemnicy, nawet wo­bec dużej większości tych, których oszu­kują, co do ich woli i pod­trzymy­wania ich taj­nych planów i ambicji. Wie­dzą oni, że osta­teczny sukces ich konspiracji, polega­jący na przy­właszczeniu sobie władzy rządu świato­wego, za­leży od umiejętności utrzymy­wania tajemnicy ich tożsamości i PRAWDZI­WEGO celu, dopóki żadna przebiegła siła nie mogłaby powstrzy­mać ich od ukorono­wania ICH przy­wódcy, króla-despoty ca­łego świata.

Pismo Święte przepowiadało to, co Weishaupt i Pike plano­wali wprowadzić w ży­cie, dopóki du­chowe siły zła nie będą kontro­lowały tej ziemi. Apokalipsa (20) mówi nam, jak po przemi­nięciu tych rze­czy, o których opowia­damy, szatan bę­dzie ograniczony przez tysiąc lat. Nie udaję, że wiem, co oznacza termin ty­siąca lat w pomiarze czasu, jaki my znamy. O ile jestem zorien­to­wany studia nad konspiracją lucyferiańską w świetle wiedzy zawartej w Pi­śmie Świętym, przekonały mnie, że uwiązanie sza­tana i zapa­nowanie nad sza­tańskimi siłami na tej ziemi może nastąpić znacznie szybciej, je­żeli CAŁA PRAWDA doty­cząca ist­nienia trwającej konspi­racji lucy­feriańskiej będzie znana tak szybko jak to możliwe WSZYST­KIM ludziom ze WSZYSTKICH krajów.

Badania wydobyły listy od Mazziniego, które ujawniały, jak wysocy ka­płani wiary lucy­feriańskiej utrzymywali w ta­jemnicy swoją toż­sa­mość i praw­dziwy cel. W li­ście, który Mazzini pisał do swego rewo­lucyj­nego towarzy­sza, doktora Breidenstine’a, tylko kilka lat przed śmiercią, mówił:

‘Two­rzymy stowarzysze­nie braci we wszystkich miej­scach globu. Chcemy zrzucić każde jarzmo. A jednak istnieje jedno niewi­doczne, które trudno od­czuć, mimo że nas przytłacza. Skąd ono po­chodzi? Gdzie jest? Nikt nie wie… albo przy­najmniej nikt nie mówi. To stowarzysze­nie jest tajne nawet dla nas, wete­ranów tajnych to­wa­rzystw”.

W 1925 r. kar­dynał José Ma­ria Caro Rodri­guez, arcybiskup Santiago w Chile, opu­blikował książkę „Wol­nomularstwo i jego ta­jem­nice” przedstawiającą, jak Iluminaci, sataniści i lucyferia­nie ustana­wiali jedno tajne towa­rzystwo nad drugim. Przedstawia on dużą ilość udoku­mento­wanych dowodów, żeby pokazać, że nie tylko ma­soni 32. i 33. stopnia wie­dzą o co chodzi w lożach Wielkiego Wschodu i w Nowym i Reformo­wanym Obrządku Palladiańskim Pike’a oraz w stowarzy­szonych lożach Adopcyj­nych, w których następuje wtajemniczenie żeń­skich członków kon­spiracji.

Na stronie 108 powo­łuje się na autorytet Margiotty, żeby dowieść, że zanim Pike wybrał Lemmiego na następcę Mazzi­niego jako dyrektora Światowego Ruchu Rewolu­cyjnego, Lemmi był za­cietrzewio­nym i zatwardzia­łym satanistą. Ale zanim został wybrany, był wpro­wadzony w ideolo­gię lu­cyferiań­ską.

Fakt, że wysocy kapłani wiary lucyferiańskiej na tej ziemi wprowadzili cześć szatana w niższych stopniach zarówno lóż Wielkiego Wschodu jak i rad Obrządku Palladiańskiego, a potem zapoznali wybrane jednostki z PEŁNĄ TAJEMNICĄ, że lu­cyfer jest bogiem równym Adonai, wprawił w za­kłopotanie wielu historyków i pracowników ba­daw­czych.

Pismo Święte wymienia lucyfera tylko kilka razy – Księga Izajasza 14; Łukasz 10,18; Apoka­lipsa 9,1-11. Doktryna lucyferiańska jednak stwier­dza stanowczo, że lucyfer przewodził buntowi w niebie, że szatan jest najstarszym synem Boga (Adonai) (jest to kłamstwo, nie ma takich informacji w Biblii – Robert brzoza) i bratem Michała, który pokonał kon­spirację lucyferiańską w niebie.

Nauczanie lucyfe­riańskie utrzymuje również, że Michał przy­szedł na ziemię w osobie Jezusa Chrystusa, żeby spró­bować powtórzyć to, co zrobił w Niebie… i do­znał niepowodzenia. Ponieważ lucyfer, szatan, diabeł – nazwijcie go, jak chcecie – jest ojcem kłamstwa, wydaje się, że te duchowe siły ciemno­ści oszukują, tak wielu jak to możliwe, tzw. inte­lektualistów w wypełnianiu ich woli tutaj, tak jak czyniły to one w niebie.

Bez wchodzenia w spór, przeciętny chrześcija­nin powinien łatwo zdać sobie sprawę z tego, że istnieją DWIE nadprzyrodzone moce. Jedna, do której odnosimy się jako do Boga, któremu Pismo Święte daje wiele imion; i druga, diabeł, która także wydaje się mieć wiele imion. Ważną rzeczą, o któ­rej należy pamiętać jest to, że według Apoka­lipsy nastąpi sąd ostateczny. (cdn)

William Guy Carr

źródło: michaeljournal.org

Uzupełnienie od Robert Brzoza:

1 – Masoni i Iluminaci byli marionetkami międzynarodowej finansjery. Proszę pamiętać, że to Mayer Amscheld Rothschild zatrudnił jezuitę i profesora nauk teologicznych Adama Weishaupta, do zbudowania wpływowych organizacji masońskich. To bankierzy finansowali działalność Weishaupta, Mazziniego, Pike, Ad­riano Lemmiego, Trockiego, Lenina, Stalina i innych. Masoni wykonywali plany bankierów. Po zrealizowaniu dwóch punktów planu Pike, w 1944 roku międzynarodowa finansjera przejęła władzę w Europie i na świecie wdrażając jedyny system finansowy, którym zarządza do dnia dzisiejszego.

Obecnie rola masonerii została zmarginalizowana. Wynika to z faktu, że to bankierzy są pierwszoplanową postacią do wdrożenia NWO. Osoby, które kierują całą uwagę na masonerie popełniają błąd i wyciągają płytkie wnioski. Całą uwagę należy skierować na analizę działania międzynarodowej finansjery. Tylko po zdobyciu wiedzy o ich systemie finansowo-kredytowym dowiemy się, jak działają, jak skolonizowali świat i co zamierzają.

Jeżeli chcesz dostać kompletną wiedzę o międzynarodowej finansjerze zapraszam do Akademii Geopolityki.

2 – Błędem Pike było przedstawienie upadku chazarskiego Izraela. To Izrael typuje się na kolejne mocarstwo światowe. W III wojnie światowej, która obecnie trwa, islamizacja Europy nie jest główną przyczyną upadku systemu, a jednym z wielu elementów, które zaakceptowało wiele grup. Na osłabieniu Europy zależy: Rosji, USA, finansjerze, Izraelowi.

.
 ekonomia Robert Brzoza

P.S. Nie chcesz stracić na inwestycjach? Chcesz dowiedzieć się co będzie z rublem, frankiem, dolarem? Nie wiesz jak założyć e-biznes? => MonitorowanieRynku.pl

Formularz z NeTeSPhoto credit: mrbill via Foter.com / CC BY

Przeczytaj koniecznie:

5 Responses to “Międzynarodowa konspiracja bankierów i masonów”

 • Abbe Selezay on 11 marca 2016

  Robercie nie zgadzam się z Tobą w jednej kwesti. cytuje”błąd analityczny autora, to Rothschild sponsorował Weishaupta i innych, a nie odwrotnie – Robert Brzoza) ” Pamietaj że to Watykan w tym Papiści i Jezuici gdy przestali ufac Medyceuszom(bankierom z Lombardii) wyciągnęli za uszy z getta Frankruckiego pewnych bardzo zdolnych bankierów o nazwisku Bauer.To dzisiejsi Rothschildowie.Rotschildowie to tylko pracownicy-frontmeni Watykanu. Zawsze nazywano Rotschildów „Strażnikami skarbca Papieskiego” Dlatego pomyliłeś hierarchie. To Watykan pociaga za sznurki.W Watykanie mamy kilka frakcji ale największe to Papiści i Jezuici to one się scierają czasami ze sobą.Niegdyś potężny i bogaty Zakon Dominikanów był zawsze w opozycji do Jezuitów czym zapłacili podczas rewolucji francuskiej gdy ich wycięto niemal w pień. Wszyscy właściciele największych banków,korproacji,dyrektorzy C.I.A. naleza do zakonu maltańskiego który jest zawsze wierny i oddany Watykanowi. Teraz połącz fakty i wyciągnij wnioski.

 • Iwona on 12 marca 2016

  Jak widać, nie wszystko idzie zgodnie z planem światowych elit. Część planu udało im się zrealizować, a inną część musieli zmodyfikować i pchnąć na inne tory dziejów historii. Również w ich gronie (około 5 tysięcy osób rodzin bankierskich) powstała nazwijmy to „opozycja”, która owszem godziła się na plany w kierunku NWO, ale w fazie „eugeniki”. Natomiast w momencie kiedy faza „eugeniki” zgodnie z założeniem NWO powinna była przejść w kolejną fazę – „depopulacji”, to już nawet w kręgach tychże elit przestało być wesoło, zwłaszcza że żyje im się z wyzysku ludzi całkiem dobrze. Stąd w ostatnich latach do internetu przedostało się i zdekonspirowanych zostało wiele ich planów. Nie mniej jednak elity się spieszą. I tak np. stuletni Rotshildowie i Rokkefelerowie spieszą się doczekać przyjścia na Ziemię Antychrysta-Lucyfera, a może zbuntowanych Aniołów-Czuwających/Oglądaczy z Księgi Henocha albo też ich dzieci ze związków z kobietami -Olbrzymów. Można kwestionować autentyczność Księgi Henocha, ale elity w to wierzą i na serio są zaangażowane w powrót Olbrzymów i współrządzenie z nimi nad ludzkością, co właściwie i jest kwintesencją NWO. Wierzenia tego typu bynajmniej nie są czymś nowym, bo dokładnie wpisują się w obraz starodawnej religii świata- pradawny kult, w który została wplątana ludzkość. Otóż, elity również wierzą, że można sprowadzić Antychrysta i plemię Olbrzymów na Ziemię. Trzeba tylko dokonać depopulacji, ponieważ, im mniej jest ludzi tym łatwiej sterować ludzkością i – co dla nich jest wysokim priorytetem- zmanipulować ją do kultu Lucyfera. Dlatego będą dążyć do wojen wyniszczających, a przed czym trzeba ich powstrzymać. Wszechmogący Bóg zaplanował odkupienie i zbawienie ludzkości mimo jawnej rebelii wobec Niego. Za tę rebelię Pan Jezus Chrystus zapłacił sowim życiem tj. przelaniem krwi. Ponieważ prawo Boże mówi, że „zapłatą za grzech (nieposłuszeństwo) jest śmierć”, to On umożliwił ucieczkę z tego prawnego impasu w jakim znalazła się ludzkość poprzez realizację tegoż Bożego prawa – kara i śmierć za grzech. To On został ukarany za innych i umarł za innych po to, by inni żyli wiecznie- wszyscy ci, którzy Go uszanują i zaakceptują Jego dokonane zbawienie. On wykonał plan swojego Ojca w 100%, co potwierdził na krzyżu słowem „wykonało się”, co w języku oryginału Biblii oznacza „kompletne dzieło, które zostało zakończone”. Plan zbawczej misji Jezusa Chrystusa na Ziemi był niezrozumiały i nieczytelny dla Lucyfera aż do zmartwychwstania – bardzo trafnie to ukazał Mel Gibson w filmie „Pasja”. Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa stanie się powszechnie widzianą manifestacją całkowitej Jego władzy na Niebie i na Ziemi.

 • Robert on 12 marca 2016

  Nawet w jednym procencie nie ma takiej możliwości, aby Watykan rządził światowym pieniądzem, bo tym jest władza na świecie.

  Najpierw poznaj system międzynarodowej finansjery. Poznaj czym jest kreacja pieniądza, podaż pieniądza. To ci da do myślenia.

  Polecam.

  Zakony to pic na wodę. Zabawki dla dzieci…

 • Abbe Selezay on 13 marca 2016

  Re:Robert zakony to pic na wode? To zakon Templariuszy wprowadził pierwsze banki w Europie i pieniadz zastawniczy :-))))

 • Robert on 13 marca 2016

  Zakony, masoneria, religie, masoni to wykonawcy, podwykonawcy, zleceniodawcy.

  Polecam zbadać jak bankierzy przejęli władzę.

  Zresztą opisałem, kto wynajął i sponsorował Weishaupta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • Mikołaj Kopernik autor „Rozprawy o urządzeniu monety” napisał:

  „Chociaż niezliczone są klęski, wskutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i rzeczpospolite, to jednak najgroźniejsze są moim zdaniem cztery: niezgoda, śmiertelność, nieurodzajność ziemi oraz spadek wartości monety. Trzy pierwsze są tak oczywiste, że nie ma nikogo, kto by o tym nie wiedział, jednakże czwarta, która dotyczy monety, dostrzegana jest przez niewielu i to jedynie przez najgłębiej myślących, ponieważ nie powoduje natychmiastowego i gwałtownego upadku państwa, ale doprowadza je do tego stanu stopniowo i jakby niewidocznie”.

 • David Rockefeller – „Wspomnienia”, 2005, str.405

  Niektórzy wierzą nawet, że jesteśmy częścią tajnego kabalistycznego stowarzyszenia działającego przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych...oraz że w konspiracji obejmującej cały świat zmierzamy do stworzenia jednej globalnej struktury politycznej i ekonomicznej – jednego świata, jeśli tak wolicie to nazwać. Jeśli to jest stawiany mi zarzut, to jestem winny i jestem z tego dumny”.