Przeżyjesz SZOK: 100 lat agresji żydowskiej na Polskę

israel

Lata kłamstw, propagandy i manipulacji historią Polski odniosły swój przykry skutek – większość Polaków nie ma zupełnie pojęcia, że kraj nasz, od co najmniej stu lat, jest przedmiotem otwartej żydowskiej agresji wobec naszej niepodległości. Prób stworzenia zarządu nad miejscową ludnością było w Polsce kilka, a każda z nich miała zupełnie inny charakter, była też realizowana za pomocą różnych sojuszy, państw, czy też organizacji międzynarodowych. Z dzisiejszej perspektywy, możemy niestety zauważyć, że starania te zostały uwieńczone – z punktu widzenia żydowskiego lobby – sukcesem.

Niestety, stopień przemilczenia prawdy przez większość źródeł, takich jak opracowania historyczne i naukowe, zarówno w PRL jak i III RP, jest powodem, że temat ten właściwie nie istnieje na polu debaty publicznej. Większość Polaków nawet nie wie o planach utworzenia państwa na terenach Polski w czasie I wojny światowej, ani o pogromach na Polakach dokonywanych w 1939 roku przez Żydów, które przygotowywały pole do okupacji z ramienia ZSRR. Nie widzą też oczywistej ciągłości pomiędzy elitami tzw. „żydokomuny”, a elitami III RP. Naród ogląda za to ciągle kłamliwą i obraźliwą nagonkę na samego siebie, nagłaśnianą przez posłuszne syjonistom media świata euro-atlantyckiego, które wmawiają nam, że to my jesteśmy coś winni Żydom za, wyssany z palca, „polski nazizm” i „polskie obozy”. Tymczasem oczywista prawda jest taka, że od ponad 100 lat, członkowie tego narodu, tworzą wewnętrzne, polskojęzyczne, ale skrajnie wrogie lobby, którego celem jest przejęcie władzy i protektoratu nad Polakami oraz pozbawienie ich suwerenności i praw do samostanowienia. Poniżej podaję relacje, fakty, dokumenty i źródła. Mam nadzieje, że ten skrótowy materiał, jedynie wzmiankujący problem, posłuży dla Polaków za bazę do dalszej analizy.

1. Pierwszy projekt żydowskiej okupacji Polski z ramienia niemieckiego zaborcy.

Wrzesień 1914 – Organizacja Żydów niemieckich, tzw. Niemiecki Komitet Ocalenia Żydów Rosyjskich, proponuje władzom niemieckim utworzenie tzw. „Judeopolonii”. Miała ona powstać na terenie ziem polskich zaboru rosyjskiego, a nadzór nad Polakami, z ramienia Niemiec, mieli objąć Żydzi. Projekt ten powstał zresztą dużo wcześniej. Wykrojenie państwa żydowskiego z ziem polskich postulował min. Jakub Frank już w XVIII w. A to, z kolei, fragment „Okólnika kierowników politycznych kół żydowskich z XI 1898 r. do żydów polskich”, przytoczony w książce S. Wysockiego „Żydzi w dziejach Polski”:

„Bracia i współwyznawcy! Trzeba aby kraj został naszym królestwem (…). Starajcie się po trochu usunąć Polaków ze wszystkich ważniejszych stanowisk i skupić w naszych rękach wszystkie nici władzy społecznej. Wszystko, co do chrześcijan należy, powinno stać się naszą własnością, związek izraelski dostarczy wam potrzebnych do tego środków. Dla doprowadzenia do skutku planu wyrwania stanowczo Galicji chrześcijanom, wszyscy nasi wielcy bogaci zapisali się na znaczne sumy. Da baron Hirsch, dadzą Rotszyldzi, Bleichredowie i Mendelsonowie i inni dadzą (…).”

Początkowo zastanawiano się nad realizacją projektu „Judeopolonii” z ramienia carskiej Rosji. Sądzono, że uda się go przeforsować z racji silnej pozycji ekonomicznej na ziemiach Polski, która tym bardziej urosła w okresie zaborów. W pierwszych latach XX wieku Władimir Żabotyński nawoływał do popierania rusyfikacji Polaków pod zaborem rosyjskim i głosił hasło utworzenia „Judeopolonii”. Przewidywał pełną judaizację miast, a osiadła na wsi ludność polska miała pracować dla Żydów. Żydowski poeta okresu Młodej Polski, Antoni Lange postulował judaizację Polaków i działanie, aby „naród polski stał się narodem pół-semickim”, co skutkowałoby „stworzeniem nowej rasy, nowego człowieka i nowego Boga”. Tego typu postulaty opisuje Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”.

Julian Unszlicht, Żyd, który sprzeciwiał się planom przejęcia Polski przez syjonistyczne lobby alarmował, że rewolucja z 1905 roku, będąca przedłużeniem wydarzeń rozpętanych ewidentnie przez masonerię w Rosji;

„była rewolucją żydowską, mającą na celu utrwalić hegemonię Izraela nad Polską (…). Coraz natarczywiej żądano od socjalistów polskich by się wyparli swej narodowości, swych ideałów, a z proletariatu polskiego uczynili hołotę nacjonalizmu żydowskiego (T. Jeske-Choński, Historia Żydów w Polsce”)„.

Po wybuchu wojny, w wyniku podziału Europy na dwa bloki przeważyła jednak idea stworzenia państwa z ramienia Niemiec. Niemądrym byłoby twierdzić, że wszyscy Żydzi popierali projekt, jednak faktem historycznym jest, że był on poparty przez wszystkie organizacje żydowskie na terenie kraju i mógł liczyć na oczywistą aprobatę rodaków z terenów Rosji. Nie trzeba udowadniać, że realizacja takiego projektu, mogłaby bezpowrotnie przekreślić polskie szanse na niepodległość.

Niemcy, licząc na zjednanie sobie kapitału żydowskiego min. w USA , poważnie traktowały projekt „Judeopolonii”. Świadczyć o tym może min. fakt, że po zajęciu Warszawy wydano w Niemczech mapę, gdzie terytorium Polskie opatrzone było nazwą „Polacy silnie przemieszani z Żydami” z adnotacją, że będą to narody równoprawne. Nie było to jednak zadowalające dla wszystkich syjonistów i spowodowało rozłam wśród organizacji żydowskich. Wkrótce również losy wojny pokazały, że realizacja projektu w takim czy innym wariancie będzie niemożliwa.

Na fiasko idei stworzenia państwa na terytorium Polski reagowały również międzynarodowe organizacje żydowskie. Otwarcie sprzeciwiano się powstaniu po wojnie wolnej Polski. 28 IV 1918 w „Joodsche Wachter” apelowano: 

„A do was panujący wszystkich państw całej ziemi, zwracamy się z żądaniem (…) strzeżcie Izraela, nie dopuśćcie do największego nieszczęścia, jakie w dwudziestym wieku nasz naród mogło dosięgnąć; nie dopuśćcie do wolnej Polski, kosztem zniszczonego żydostwa (Janusz Orlicki, „Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949”)„.

Proces powstawania idei żydowskiego państwa w Polsce opisał min. dr. Andrzej Leszek Szcześniak w pracy pt. „Judeopolonia – żydowskie państwo na ziemiach polskich”. Mieszkającym na naszej ziemi semitom nie udało się zablokować utworzenia II Rzeczypospolitej. Nim przejdziemy do następnej, udanej próby stworzenia żydowskiego protektoratu nad Polską, pozwolę sobie podsumować cytując autora:

„Próba przywalenia Polski kamieniem grobowym – jak określił to profesor J.R.Nowak – przez stworzenie na ziemiach polskich sztucznego tworu przy pomocy Niemców, zwanego Judeopolonią, zakończyła się fiaskiem. (…) Wrogowie nie potrafili docenić narodowych dążeń Polaków i wydawało im się, że nieograniczone pieniądze i wsparcie potężnego mocarstwa mogą być silniejsze nad wolę narodu do odrodzenia własnej ojczyzny. Z obłędnych planów jednak zrezygnowano (…), więc już od roku 1919 zaczęto planować zniewolenie Polski przy pomocy bolszewików, co zaowocowało w 1944 r. stworzeniem tzw. Polski Ludowej, (…)”

2. Idea żydowskiego protektoratu z ramienia ZSRR.

Już Jędrzej Giertych, przedwojenny polityk narodowy, w książce „Tragizm Losów Polski” z 1937 przewidział powojenny los ojczyzny:

„Rzeczą na stałe odpowiadającą widokom polityki żydowskiej w Polsce są trwałe rządy bezpośrednio żydowskie. (…) Gdyby nastąpiła w Polsce, rewolucja komunistyczna, żydzi automatycznie podnieśliby się do roli warstwy rządzącej”.

O roli Żydów i masonerii w rewolucji bolszewickiej w Rosji napisano wiele pokaźnych książek, ograniczę się więc do podania kilku liczb i faktów, a ocenę niech czytelnik wyrobi sobie sam. Na przykład:

w pierwszym rządzie bolszewickim na 22 ministrów, 18 było Żydami. W Komisariacie Wojny na 43 członków, Żydami było 34. Robert Wilton, korespondent „Times’a” podał, że na 556 stanowisk kierowniczych w armii, 447 piastowali Żydzi. Oprócz tego, bezspornym faktem jest, że zarówno Lenin, syn Marii A. Blank, jak i Trocki (prawdziwe nazwisko Lejba Bronsztajn) byli z pochodzenia Żydami.

Dane przytoczone za książką R. Horynia „Geneza zbrodni bolszewickich 1917-53”. Zainteresowanych odsyłam do literatury tematu.

Wielu syjonistów widziało dla siebie szansę w zapowiadanym pochodzie bolszewizmu na zachód, a zmierzającym do podboju świata. Uznano, że żywioł żydowski będzie mógł pełnić ważną rolę w procesie „sowieckiej globalizacji”. W skali lokalnej natomiast, opcją minimum był sojusz Żydów polskich i rosyjskich i dążenie do scalenia go w obrębie jednego państwa. Jednocześnie w tych czasach przedstawiciele tego narodu mieli bardzo silną pozycję w kapitalistycznej Ameryce i przejęli już ogromną część sektora bankowego. Zarówno Trocki, jak i Lenin byli finansowani przez międzynarodowy kapitał żydowski, min. banki Marcusa Samuela i Morgana.

Popularność bolszewizmu była przyczyną masowych zdrad Żydów polskich podczas najazdu komunistów w 1920 roku, min. przez zdominowaną niemal wyłącznie przez nich, Komunistyczną Partię Polski. Miażdżąca skala kolaboracji z wrogiem żydowskich żołnierzy, a nawet całych batalionów spowodowało konieczność internowania wszystkich żydowskich członków armii, według klucza etnicznego, w obozie w Jabłonnie. Rozkaz ten wydał minister spraw wojskowych, Kazimierz Sosnkowski.

https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/historia-polski/jak-zydzi-zdradzali-polske-w-1920-roku/

Fakt niemal całkowitego zdominowania przedwojennego ruchu komunistycznego przez semitów potwierdza ks. dr. Stanisław Trzeciak w książce „Talmud o gojach, a kwestia żydowska w Polsce”, wydanej w 1939 roku.

„W r. 1935 w Warszawie na 4000 aresztowanych za działalność komunistyczną było 3.600 żydów, a 400 Polaków, czyli 90 % żydów i 10 % Polaków. Na 1 stycznia 1937 r. warszawska organizacja Komunistycznej Partii Polski liczyła 70 % żydów, a 30 % Polaków, związek zaś komunistycznej młodzieży polskiej liczył 85 % żydów, a 15 % Polaków.

— Wyroki sądowe Warszawskiej Apelacji, równającej się mniej więcej Województwu Warszawskiemu, skazały za komunistyczną działalność w r. 1937:

w styczniu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,

w lutym: 77,00% żydów, 23,00% Polaków,

w marcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,

w kwietniu: 91,25% żydów, 8,75% Polaków,

w maju: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,

w czerwcu: 87,50% żydów, 12,50% Polaków,

w lipcu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków,

w sierpniu: 100,00% żydów, 0,00% Polaków,

we wrześniu: 96,00% żydów, 4,00% Polaków,

w październiku: 95,00% żydów, 5,00% Polaków,

w listopadzie: 60,00% żydów, 40,00% Polaków,

w grudniu: 90,00% żydów, 10,00% Polaków.”

Identyczne zjawisko masowej kolaboracji żydowskiej przeciwko Rzeczpospolitej miało miejsce w roku 1939, na początku II wojny światowej, w czasie IV rozbioru Polski.

Dlaczego zupełnie nieznany jest w Polsce fakt krwawych pogromów dokonywanych na Polakach przez Żydów, które miały miejsce podczas wkraczania Armii Czerwonej na kresy wschodnie, min. 18 września w Grodnie?!

Najlepiej będzie zacytować przykładowe relacje świadków, przytoczone w drugiej części książki „Judeopolonia” dr. Andrzeja Leszka Szcześniaka:

„Wieczorem z 18 na 19 września 1939 roku, w mieście wybuchła gwałtowna strzelanina zorganizowana przez komunistów, głównie Żydów i nacjonalistów białoruskich. (…) W pierwszych czołgach atakujących miasto nazajutrz miasto znajdowali się grodzieńscy Żydzi (…) wskazywali oni załogom czołgów strategiczne punkty w mieście. Tej nocy rebelianci z bronią długą i krótką atakowali rodziny inteligencji polskiej, urzędników, a nawet żołnierzy w pobliskich miasteczkach: w Skidlu, Łuninie, Jeziorach i innych.”

„Już wiedzieliśmy, że poprzedniej nocy wybuchła rebelia komunistyczno-żydowska. Strzelano do policji, do żołnierzy, do pojedynczych osób (…)”

„Bardzo okrutny los spotkał żołnierzy polskich i setki mieszkańców Grodna, których wskazały bojówki żydowskie i białoruskie. Mężczyzn najpierw okrutnie okaleczano. Obcinając nosy, członki, uszy, wydłubywano oczy, następnie wiązano po piętnastu drutem kolczastym, przywiązywano do czołgów i wleczono kamienistą drogą po kilkaset metrów. Wrzucano ich następnie do przydrożnych rowów i lejów po bombach. Jęki i krzyki pomordowanych słychać było w promieniu kilku kilometrów od miasta. Grozę sytuacji potęgowały pożary – to płonęły polskie domy niszczone przez młodych Żydów, przystrojonych w czerwone chusty i kokardy. (…) w Grodnie wymordowano 130 uczniów i podchorążych, dobijano rannych i obrońców. 12-letniego Tadzika Jasińskiego przywiązano do czołgu i ciągnięto po bruku. (…) Na placu pod Farą leżał wał zamordowanych (…) wielu uczniów gimnazjum kupieckiego zostało rannych, wielu znalazło się w więzieniach, ciężko ranni ukrywali się w mieście.”

Na przykładzie Grodna opisaliśmy jak przebiegał udział Żydów w bolszewickiej rewolucji. Podobne zdarzenia miały miejsce również w Rohatyniu, Łucku, Tyszowicach, Szczebrzeszynie, Przebrażu, Kołomyi, Lubomlu, Kownie i wielu innych. Zainteresowanych większą ilością relacji świadków, dokumentami i tekstami źródłowymi, odsyłam do obszernej książki dr. Szcześniaka.

Krwawe pogromy żydowskie na Polakach, będące początkiem procesu eliminacji polskiej elity przez sowietów i ich kolaborantów, przygotowywały grunt pod powstanie fasadowego państwa „polskiego” pod żydowskim protektoratem z ramienia Związku Radzieckiego.

3. Żydzi przejmują kontrolę nad Polską.

W latach 1939-41 rola Żydów w organizowaniu sowieckiej władzy w Polsce była potężna. Rozpoczął się plan realizacji drugiego projektu objęcia władzy nad naszym krajem. Tym razem nie miało to być wprawdzie własne państwo, lecz raczej pomysł administracji Polakami i utworzenie na naszej ziemi warstwy uprzywilejowanej, składającej się ze „swoich”, ewentualnie z udziałem miejscowych pożytecznych idiotów-karierowiczów. Dr. A. L. Szcześniak przytacza zatrważające dane:

Żydzi, podczas okupacji sowieckiej w tych latach, zajmowali 75 – 90 % stanowisk administracyjnych (!) oraz poważny procent dolnych warstw aparatu terroru. Dokonano wtedy ich rękami ogromnej zbrodni na narodzie polskim, wymordowano elity intelektualne i wojskowe, a na ich miejsce wprowadzono własnych uzurpatorów.

W tym celu utworzono w 1943 roku w Moskwie tzw. Związek Patriotów Polskich, którego organem prasowym było pismo „Wolna Polska”. Organizacja ta powstała z inicjatywy zbolszewizowanych Żydów, często zdrajców Polski i kolaborantów z KPP. Byli to min. Jakub Berman, Alfred Lampe, Hilary Minc, Julia Brygystierowa, Jerzy Borejsza (Goldberg) i Paweł Hofmann. Oczywiście, dla niepoznaki, dobrano sobie kilku, etnicznie polskich, zatwardziałych komunistów, jak Wanda Wasilewska, czy skoligacony z Żydami, Aleksander Zawadzki (miał żonę Żydówkę). Aby zagwarantować ich posłuszeństwo, ludziom tym umożliwiano szybką karierę w aparacie sowieckim. Mimo, iż wielu z członków ZPP wcześniej, oficjalnie deklarowało brak zainteresowania istnieniem, w ogóle, niepodległej Polski jako takiej (!), zwrócili się oni do Moskwy z pomysłem utworzenia armii „polskiej”. Historyk Jerzy Brochocki, w książce „Rewolta marcowa” pisze:

„W czasie gdy Berling szkolił dywizję, prowadził ją (….) w bój pod Lenino, potem organizował korpus, a następnie armię – oni opanowali bez reszty aparat polityczny, służby specjalne, prokuraturę i sądownictwo dywizji, korpusu, armii. Oto jeden tylko, ale jakże wymowny przykład: na 30 politruków w drugiej dywizji dwudziestu siedmiu było Żydami”. „Swoimi” obsadzono prawie wszystkie stanowiska pełnomocników Związku Patriotów Polskich.”

Oprócz tego utworzono Komitet Organizacyjny Żydów w Polsce. Inicjatorem był Jakub Berman, który przedstawił ten plan, sowieckiemu Żydowi, szefowi radzieckiego MSW, Ł. Berii. W skład kierownictwa weszli J. Berman, E. Szyr i H. Minc. Wśród członków był min. Ozjasz Szechter, ojciec syjonisty Adama Michnika.

Stalin rozumiał, że Żydzi, co najmniej nieprzywiązani do naszej tradycji, a często wręcz wrogo nastawieni do Polaków, będą doskonałą kadrą zarządzającą, która dopiero „wychowa” przyszłe pokolenie obywateli nawykłych do radzieckiej władzy. Nawet Stefan Kisielewski pisał w 1968 roku w swych dziennikach:

„Dwadzieścia lat temu powiedziałem Ważykowi, że to, co robią Żydzi, zemści się na nich srodze. Wprowadzili do Polski komunizm w okresie stalinowskim, kiedy mało kto chciał się tego podjąć z gojów. (…) Po wojnie grupa przybyłych z Rosji Żydów-komunistów (Żydzi zawsze kochali komunizm) otrzymała pełnię władzy w UB, sądownictwie, wojsku, dlatego że komunistów nie-Żydów prawie tu nie było, a jeśli byli, to Rosja się ich bała. Ci Żydzi robili terror, jak im Stalin kazał”.

Jeśli chodzi o pierwsze lata powojenne to liczby przedstawia Jan Bodakowski:

„Sowiecki doradca czyli nadzorca oddelegowany z Moskwy do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego pułkownik Mikołaj Steliwanowski w raporcie z 20 października 1945 do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii informował, że Żydzi w MBP stanowią 18,7% zatrudnionych i zajmują 50% stanowisk kierowniczych. W I Departamencie Żydzi stanowili 27% zatrudnionych i zajmowali 100% stanowisk kierowniczych, w Wydziale Personalnym 23% pracowników było Żydami, a w kierownictwie było siedmiu Żydów. Wydział do spraw Funkcjonariuszy (inspekcja specjalna) składała się w 33% z Żydów, wszyscy oni zajmowali stanowiska kierownicze. W Wydziale Sanitarnym Żydzi stanowili 49%, w Wydziale Finansowym 30%. (….) Zarządem Politycznym Wojska Polskiego dowodził Mieczysław Mietkowski (Mojżesz Bobrowiecki). Zarząd składał się z 44 osób w tym z 34 Żydów. Stanowiska dowódcze obsadzone były przez Żydów (udających katolików, co budziło w wojsku zgorszenie). Wychowawcami politycznymi w Wojsku Polskim byli Żydzi. Na 28 odpowiedzialnych pracowników w wydziałach politycznych dywizji 17 było Żydami, na szczeblu pułku na 43 pracowników 31 było Żydami. Na 89 zastępców dowódców batalionów do spraw politycznych 57 było Żydami.
(….) Innym przykładem obecności Żydów w komunistycznym aparacie terroru były Kielce gdzie 57% pracowników UB stanowili Żydzi. Od 1946 roku komendantem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa publicznego był Adam Kornacki (Dawid Kornhendler) agent NKWD. Szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa był Albert Grynbaum. W kieleckiej bezpiece pracowali Moryc Kwaśniewski (szef wydziału personalnego wojewódzkiego UB w Kielcach) i Natan Bałanowski. Tłumaczem komendantury Armii Czerwonej był Wolf Zalcberg (garnizonem ludowego Wojska Polskiego dowodził sowiet Andrej Kupryj). Żydami byli też pierwszy sekretarz PPR w Kielcach Jan Kalinowski, prezydent miasta Tadeusz Zarecki, szef wydziału organizacyjnego PPR Julian Lewin, część pracowników wojewody – rzekomo wszyscy oni pozwolili by na spontaniczny i wielogodzinny pogrom Żydów w Kielcach. Instrumentem komunistycznego terroru było też ludowe Wojsko „Polskie”. Armia Berlinga tuszowała żydowskie pochodzenie kadry dowódczej (służyły temu powszechne zmiany nazwisk na polsko brzmiące). Zastępcami dowódców dywizji i brygad byli Żydzi, podobnie było na niższych szczeblach dowodzenia. Sowieci prowadzili politykę awansowania Żydów i wykluczania Polaków. Sam Zygmunt Berling jako student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1915 roku deklarował, że jest wyznawcą judaizmu.”

https://www.prawy.pl/historia/5475-w-prl-zydzi-stanowili-wiekszosc-kadry-kierowniczej

Aby zrozumieć te liczby dodam, że oficjalnie udział Żydów w społeczeństwie drugiej połowy lat czterdziestych stanowił około….1 procenta. Było to jednak świadome kłamstwo, mające zakamuflować fakt semickiej dominacji. Dlatego po wojnie utworzono mit, który z powodzeniem funkcjonuje do dzisiaj. Kłamliwa propaganda głosiła jakoby w Polsce już nie było Żydów. Nieprzypadkowo podawano, po wyzwoleniu Oświęcimia przez Armię Czerwoną, że zginęło tu 3 mln 400 tys ludzi żydowskiego pochodzenia, co odpowiadało prawie w stu procentach ich liczbie w przedwojennej Polsce. Ostatnie dane, akceptowane również przez samych Żydów, oceniają liczbę zgładzonych w Oświęcimiu ludzi na 1 milion 100 tys. w tym 600-800 tys. Żydów. Nawet polska wikipedia podaje je i przyznaje, że: „Nadal jednak istnieją poglądy, podtrzymujące ocenę liczby ofiar w wysokości 4 lub więcej milionów osób. Liczby te wyprowadzane są z pewnych danych cząstkowych według zasad, którymi posłużyła się wspomniana komisja radziecka. Nie znajduje to uznania u większości współczesnych badaczy.”

Tymczasem, dla niepoznaki, zmieniano masowo nazwiska, a nawet imiona ojców i matek. Ciągłe przypominanie tematu „holokaustu”, miało również inny cel – ogrom cierpienia i krzywdy ludzkiej wykorzystywano cynicznie, aby każdego, kto byłby przeciwny obcej dominacji, przyrównać w propagandzie do hitlerowców. W ten sposób wytwarzano w zmęczonych i zdziesiątkowanych wojną Polakach, odruch nie poddawania Żydów jakiejkolwiek krytyce.

Tak więc od 1945 roku udaje się Żydom zrealizować, po niepowodzeniu koncepcji tzw. „Judeopolonii”, projekt protektoratu nad rdzenną ludnością polską – judeobolszewię. To rękami tego lobby dokonano eksterminacji polskich elit patriotycznych.

4. 1968 – Kontrolowany desant „żydokomuny” na pozycje pro-zachodnie.

Interes syjonistów w rewolucji bolszewickiej doskonale sprecyzował Murry Butler podczas bankietu organizacji British – Israel World Federation w 1937 roku:

„Komunizm jest narzędziem, które służy do zniszczenia państw narodowych i do ustalenia jednego rządu światowego, jednej policji światowej i jednego pieniądza światowego (Henryk Pająk – „Piąty rozbiór Polski”)„.

Ponad 35 lat później, w 1972 roku, w tej samej British – Israel World Federation, światowe żydostwo oficjalnie zadekretowało rozbiórkę bolszewickiego komunizmu czyli ZSRR. Sam plan kontrolowanego upadku komunizmu, w wyniku auto-rozkładu, został nakreślony dużo wcześniej.

Po rozpadzie alianckiej koalicji syjonistów radzieckich i amerykańskich i nastaniu okresu „zimnej wojny”, polityka politycznego światowego lobby żydowskiego musiała ulec znacznej modyfikacji. Z czasem stało się jasne, że ZSRR nie zagwarantuje im ekspansji, ani nawet utrzymania wpływów, które systematycznie tracili. Po wojnie w siłę urosły Stany Zjednoczone, gdzie już od lat mieli oni niezwykle silną pozycję. Z czasem stało się więc jasne, że powstały z udziałem Żydów i masonerii, sowiecki twór, musi przestać istnieć, ponieważ nie zagwarantuje on ogólnoświatowej dominacji syjonistów, co zdawało się być możliwe do zrealizowania, za pomocą Stanów Zjednoczonych.

W PRL, po śmierci Stalina, Żydzi stracili w Polsce monopol na władzę i, pomimo utrzymania bardzo silnej pozycji, do głosu doszło stronnictwo natolińczyków, popierane przez Chruszczowa.

Wobec tych uwarunkowań w skali lokalnej, jak i wskutek zmiany polityki międzynarodowych syjonistów, skonstruowano plan desantu kilkunastu tysięcy członków elity żydowskiej na zachód, jako męczenników i ofiar „odwiecznego polskiego anty-semityzmu”. Już w 1956 kierowane przez nich lobby post-stalinowskie (tzw. „puławianie”) rozpoczęło organizowanie koncesjonowanej opozycji, takiej jak np. Klub Krzywego Koła, powołany z inicjatywy Bermana, lub Klub Inteligencji Katolickiej. Po utraceniu monopolu na władzę syjoniści zaczęli wszem i wobec krytykować błędy socjalizmu i „walczyć z systemem”. Tak tworzony był grunt pod wydarzenia z marca 1968 roku. Wtedy to lobby morderców naszego narodu przyjęło maskę patriotów broniących polskiej sztuki i kultury.

Wielu Polaków, czyni tutaj błąd przedstawiając lidera natolińczyków, Gomułkę, jako zwolennika „polskiej drogi do socjalizmu”, który mimo iż był komunistą, przejawiał resztki świadomości pro-polskiej i chciał Polski rządzonej przez Polaków. Niektórzy są nawet skłonni okrzyknąć go bohaterem narodowym.

Trochę światła na sprawę, rzuca – po raz kolejny – dr. Szcześniak w książce „Judeopolonia II”:

„Jako ciekawostkę można tu przytoczyć fakt, iż Julia (Luna) Brygisterowa, odpowiedzialna za politykę kadrową ZPP, założyła tajne żydowskie biuro matrymonialne, którego celem było kojarzenie małżeństw zdolnych i sprawujących władzę Polaków z młodymi Żydówkami (Gomułka, Jóźwiak, Zawadzki, Sztachelski, Bieńkowski, Kliszko i wielu innych)”.

Znamienne jest, że W. Gomułka brał udział w tajnej konspiracji Żydów, mającej zmylić miejscowych. Według żydowskiego prawa, był ostatnim Polakiem w swoim rodzie, a jego dzieci mogłyby być już uznane za „stuprocentowych” Żydów. Wobec tego zasadne jest podejrzenie, że Władysław Gomułka mógł również konspirować, w 1968 roku, kontrolowany desant „wypędzonych” członków lobby syjonistycznego, które sprawowało władzę w okresie stalinizmu. Zauważmy, że duża ich część została przy władzy, natomiast ani zbrodnie, ani okupacja z ramienia Sowietów nie zostały nazwane po imieniu. Nikt nie osądził katów narodu polskiego. Dopuszczono tylko kosmetyczną krytykę stalinowskich mordów i represji.

Sprawa rzekomego „wypędzenia” Żydów do dzisiaj stanowi „argument” potwierdzający tezę „odwiecznego polskiego antysemityzmu”. Przykładowo, w trzydziestolecie wydarzeń marcowych organizowane były wielkie uroczystości, z udziałem żydowskiej Gazety Wyborczej, Fundacji Batorego oraz wiernopoddańczymi mowami „polskich”, kajających się polityków. Odbyło się seminarium pod wymownym tytułem „Co można uratować z dziedzictwa Żydów polskich po Holokauście, Kielcach i Marcu 68 ?”. Marzec 68 został przyrównany do obozów koncentracyjnych. A jak było naprawdę? Jerzy Brochocki pisze:

„Badając sprawę marca 1968 roku i jego konsekwencji szukałem jakiegokolwiek dowodu, że którykolwiek z ówczesnych emigrantów został do wyjazdu zmuszony. Ani w relacjach ludzi czynnych wówczas po obu stronach, ani w dokumentach na taki przypadek nie natrafiłem. (….) nikt dotychczas nie zaprezentował przypadku „wyrzucenia” Żyda z Polski, ani w marcu 1968, ani w którejkolwiek z poprzednich emigracji po II wojnie światowej”.

1968 był zaplanowanym początkiem zrzutu polskojęzycznych Żydów na zachód. Zasilali oni min. organizacje emigracyjne. Wielkim paradoksem i kłamstwem było to, że w USA i Europie zachodniej byli i są znani i podziwiani jako anty-systemowi dysydenci i bojownicy o wolność i prawa człowieka. Tak rozpoczynają się przygotowania do procesu przygotowywania powrotu Żydów do władzy w Polsce – tym razem z ramienia USA, czyli międzynarodowej, żydowskiej finansjery.

5. Żydzi tworzą nowy protektorat nad Polską – z ramienia międzynarodowej syjonistycznej finansjery.

Jako że próba zarządzania Polakami za pomocą terroru okazała się niemożliwa, jak i z powodu zmiany polityki światowego lobby syjonistycznego, zrobiono wszystko, aby niedawni funkcjonariusze stalinowskiego reżimu oraz ich potomkowie stali się w oczach Polaków gorliwymi patriotami i anty-komunistami. Na tym polega tragedia naszego narodu, że inter-nacjonalistyczny socjalizm wprowadzali w Polsce przedstawiciele tego samego lobby (często ci sami ludzie, lub ich potomkowie i rodziny), które dokonywało jego demontażu.

Oni zostali bohaterami i ikonami III RP. Bronisław Geremek, syn rabina z Nalewek, Adam Michnik vel. Szechter, Kwaśniewski vel. Stolzman, Marek Borowski (Jakub Berman to jego wuj) czy kat Polaków, przemianowany potem na kapitalistycznego ekonomistę, Zygmunt Bauman to tylko niektóre przykłady, będące czubkiem góry lodowej. Do elit weszli członkowie, założonego przez „Puławian” – Klubu Krzywego Koła, czy Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności, jak znany z anty-polskich publikacji Jan Tomasz Gross, Jan Lityński vel. Lorenz, Jacek Kuroń, Helena Łuczywo vel. Chaber, Jerzy Turowicz vel. Turnau czy Jerzy Urban vel. Urbach. Utworzono z tych ludzi główny trzon KOR, potem za ich pomocą, przedstawiając jako „doradców” i „ekspertów” przejęto Solidarność. Jednocześnie ta część Żydów, która utrzymała dość mocne wpływy w Polsce, włączyła się w plan auto-likwidacji PRL-u.

Henryk Pająk w książce „Grabarze polskiej nadziei 1980-2005”, napisał:

„Fenomen Solidarności to fenomen bezbolesnego zwijania żydowskiego Sowłagru przez nowoczesny syjonizm sowiecki i zachodni – to przyzwolenie na ten niby „fenomen polskiego zrywu”, prowokowany przez incydenty w rodzaju podwyżek cen na żywność, obcinanie norm produkcyjnych, represjonowanie niepokornych „użytecznych durniów”.

(….)Ten sam Jaruzelski, który jeszcze w latach 70. patronował usuwaniu Żydów z armii, w stanie wojennym i potem radykalnie przestawił azymuty na służalczość wobec nowych panów. Pod groźbą izolacji reżimu w kręgach politycznych i gospodarczych Zachodu, zaczął usłużnie zabiegać o akceptację wpływowych kręgów żydowskich w Europie i na świecie.

Występował jako przyjaciel Żydów, który rozgromił pierwszą „Solidarność”, gdyż była „antysemicka”, „nacjonalistyczna”. Sprzyjała kreowaniu takiego obrazu „otwartego” na Zachód Jaruzelskiego jego komitywa z Michnikiem. Starając się zyskać poparcie światowego lobby, Jaruzelski oskarżał Polaków o „antysemityzm”, co było szczególną podłością tego zdrajcy i zaprzańca polskości. Są tego przynajmniej dwa nikczemne przykłady. Jeden z nich podaje osławiony Aleksander Smolar, zaciekły wróg polskości na łamach podziemnego „Aneksu” z 1986 roku (nr 41-42, s. 121)’. Potwierdzał takie przykłady żydowski publicysta z USA Michael Kaufman w książce Mad dreams saving grace, Poland: A Nation in Conspiracy, New York 1989, s. 17P. Kaufman opisał tam zachowanie Jaruzelskiego w czasie wizyty w Polsce prezesa Światowego Kongresu Żydów Edgara Bronfmana. Pisał, że rządowi oficjele wciąż powtarzali oskarżenia, że Solidarność wyrażała antysemickie poglądy i postawy. Tak oto sami światowej rangi Żydzi – syjoniści potwierdzali, że w zniszczeniu pierwszej „Solidarności” hunta Jaruzelsko-Kiszczkowa sprzęgła swoje wysiłki z polskojęzycznymi Żydami w walce z „Solidarnością”, z jej twórcami, a nurt ten reprezentowała właśnie „banda czterech” – Kuroń, Geremek, Mazowiecki, Michnik i cały KOR, bastion późniejszej Unii Demokratycznej i Unii Wolności.

Mając dookoła tylu wrogów – w szeregach własnych, w wojsku, Bezpiece, w KOR i w zachodnim syjonizmie – „Solidarność” musiało spotkać to, co ją spotkało – rozbicie od wewnątrz, eliminacja jej twórców o narodowym, robotniczym rodowodzie. Ciąg dalszy, czyli skutki tej zmasowanej dywersji, sabotażu, pałek ZOMO i pałek propagandy medialnej polskojęzycznej i zachodniej – już znamy.”

Dlatego już w 1985 Wojciech Jaruzelski spotkał się z jednym z najważniejszych decydentów międzynarodowej finansjery, Davidem Rockefellerem, co opisuje w swoich pamiętnikach Zbigniew Brzeziński.

W tym samym czasie, synchronicznie, podobny proces zachodził z sowieckiej Rosji, o czym szerzej w książce Henryka Pająka, pełnej faktów i źródeł. Plan bowiem nie dotyczył jedynie Polski, ale całego tzw. „bloku sowieckiego”.

Równocześnie, w Polsce, rozpoczęto pacyfikowanie ewentualnego buntu narodu polskiego przeciwko żydowskiej supremacji. Odbyło się to za pomocą kłamliwej propagandy, wedle której Polacy są tradycyjnymi antysemitami i szowinistami. Skutki tej operacji na umysłach naszych rodaków widzimy, jakże jaskrawo, po dziś dzień. Należy tu wymienić między innymi anty-polski wiersz Jana Błońskiego pt. „Polacy patrzą na getto” z 1987 roku, który był zlepkiem kłamstw i pomówień na temat – rzekomo – niewłaściwej postawy Polaków podczas wojny. Od tej pory anty-polskie, choć polskojęzyczne, publikacje, mnożą się jak grzyby po deszczu. W procesie tym biorą udział także, zdominowane przez syjonistów, media USA i Europy. W ten sposób Żydzi staną się świętością, której nie wolno krytykować. Gazeta prowadzona przez byłą żydokomunę i jej lobby zostaje gazetą „wolnych”, „demokratycznych” Polaków. To projekt syjonistów amerykańskich i ich wspólników – byłych stalinowców, pseudo-dysydentów był główną dźwignią wydarzeń w 1989 roku.

Oprócz oczywistego faktu, że głównymi architektami i rozgrywającymi okrągłego stołu byli członkowie lobby syjonistycznego, do ustalenia pozostaje procentowy udział osób żydowskiego pochodzenia podczas obrad. Wg. Henryka Pająka na 57 przedstawicieli strony opozycyjnej było, aż 47 osób pochodzenia semickiego. Powołuje się on tu min. na informacje podane na przedwyborczej ulotce przez Kazimierza Świtonia, który zasłynął z tego, że jako jedyny wygarnął w sejmie Lechowi Wałęsie jego agenturalną przeszłość. Weryfikacja tych danych jest trudna z uwagi na zatajanie swojego pochodzenia przez wielu Żydów. Znamiennym jest jednak, że najczęściej informacji na temat pochodzenia rodziców tych ludzi nie sposób znaleźć, w ogromnej ilości przypadków wikipedia nie podaje żadnych danych, mimo iż publikacja ich to norma w biografiach, życiorysach, jak i w samej wikipedii. Wg. obiegowych relacji wiele z informacji zawartych jest w danych tajnych kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 – data archiwizacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 – data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa). Nie jest jednak możliwe dotarcie do oryginału tego dokumentu, sprawa więc wymaga dalszych badań i dociekań. Po stronie partyjnej Żydzi stanowili zdecydowaną mniejszość (Henryk Pająk mówi o ok. 20 procentach), lecz byli to polscy zdrajcy i sowieccy namiestnicy, którym za udział w realizacji projektu zagwarantowano bezkarność i nierozliczenie zbrodni na narodzie polskim oraz udział w życiu politycznym i gospodarczym w „nowej Polsce”.

Plan przejęcia Polski udał się w 100 procentach i trwa do dzisiaj. W wyniku transformacji ustrojowej zlikwidowany został dorobek materialny Polaków, a kraj stał się amerykańską kolonią i żerowiskiem dla obcych firm. Tragedią było przyjęcie projektu amerykańskiego spekulanta i syjonisty, Georga Sorosa vel. Schwartza, czyli planu gospodarczego (piątego) rozbioru Polski. Przekonano nas, że musimy wyzbyć się wszystkiego, a im więcej obcych firm przejmie kontrolę nad polskimi przedsiębiorstwami, tym lepiej. Fundacja Batorego, założona przez Sorosa, likwidatora polskiej suwerenności ekonomicznej, przekonywała Polaków aby oddać swą suwerenność na rzecz przystąpienia do „euro-kołchozu” i nawoływała do przyśpieszenia procesu prywatyzacji w imię spełnienia unijnych „wymogów”. Przy okazji niszczono świadomość historyczną i poczucie własnej wartości oraz dezinformowano Polaków, promując min. antypolskie książki J.T. Grossa.

Od tej pory dogmat uległości wobec USA – głównej siły międzynarodowego syjonizmu – jest dla post-okrągłostołowego reżimu niepodważalny. To tam szkoleni są prezydenci, premierzy i liderzy III RP – jak choćby Kwaśniewski, Tusk czy – obecna kandydatka na premiera – Beata Szydło.

Ten projekt żydowskiej dominacji nad Polską – różni się zupełnie od Judeopolonii, czy Judeobolszewii. Teraz chodzi o to, aby włączyć Polskę do globalnego imperium syjonistycznej finansjery, która chce stworzyć jednobiegunowy świat pod kontrolą USA. Również Unia Europejska ma tych samych mocodawców, czego wymownym symbolem może być Fundacja Batorego. To właśnie w sektorze „Stanów zjednoczonych Europy”, jako części światowego imperium, dokonał się V rozbiór Polski. Nacisk kładziony jest na supremację ekonomiczną, min. poprzez Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Europejski Bank Centralny, oraz dalszą likwidację gospodarczej samodzielności. Jest też stosunkowo dużo etnicznie polskich kosmopolitów, którzy kolaborują w procesie zwijania suwerenności Polski. Nadreprezentacja Żydów w elitach dalej jest jednak ogromna. Oprócz likwidacji ekonomicznej Polski, likwidowane są również polska tradycja, kultura i poczucie własnej wartości.

Ten skrótowy materiał opowiada o niezwykle groźnym, wewnętrznym wrogu – syjonizmie polskojęzycznym – który od ponad 100 lat, mniej lub bardziej otwarcie, domaga się zarządu nad Polską.

Czy nikogo już nie dziwi, że Żydzi pozwalają sobie otwarcie na obrażenie Polaków?

„W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy.
Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące. (…) Dlatego antysemityzm, wszelkie odruchy antyżydowskie w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie. Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi a Polacy to ręce i nogi. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy” – żydowski pisarz Artur Sandauer.

Trzeba ukrócić to żydowskie eldorado na ziemiach polskich. Czytajcie i przekazujcie ten tekst dalej. Nie możemy pozwolić sobie na istnienie wroga wewnętrznego, nie ma tolerancji dla istnienia lobby, które uzurpuje sobie prawo do władzy nad nami i pracuje przeciwko naszej niepodległości.

źródło: socjalnacjonalista.wordpress.com

Formularz z NeTeSPhoto credit: zeevveez / Foter / CC BY

41 Responses to “Przeżyjesz SZOK: 100 lat agresji żydowskiej na Polskę”

 • Arjan on 4 września 2015

  Doskonaly i podwarzony konkretnymi materialami artykul/teks . Przekaze napewno . Tym bardziej ze trzeba ludzi uswiadamiac . A ci zydzi .. Maja swoje panstwo , DUZO pieniedzy .. Sa wszedzie , a oni jeszcze chca wiedzej , zachowuja sie jak ciezko chozy psychicznie , a wiecie co sie robi z takimi co zagrazaja normalnemu bytowi ludzkiemu … Ale najpierw wszyscy musza wiedziec !

 • Zbigniew on 4 września 2015

  Dlatego idźmy na wybory i głosjujmy ze swoim sumieniem. 

  Nieobecni nie mają racji.

  Najbliższe wybory są lekiem na całe zło.

  Idźmy do wyborów 25 10 2015r. 
  PiS i PO jak widać w sondzie jest przereklamowane .
  Zmieńmy Polskę już na zawsze i zagłosujmy na zmiany w realu przy urnach , 
  a tu w tej sondzie daj wyraz swojego poparcia na teraz, komu ufasz.
  Udostępniaj i wklejaj gdzie się da ten link z sondą wyborczą.
  100 000 głosów lub więcej , będzie prawie w 100% miarodajne dla nas.
  Żadne media już wtedy nie zakłamią rzeczywistości. 

  https://sonda.hanzo.pl/sondy,249874,unB5.html

 • leszek on 4 września 2015

  Aw Syrii kto wywołuje wojnę między rebeliantami a ich rzadem?Rebeliantów finansuje chazarskie żydstwo,To jest celowe zamierzenie banków Zydowskich ,”Tam wywołać wojnę, wygonić islamistów do europy chrześcijanskiej a potem nas skłucic z islamem. Dzisiaj na konferensji prasowej powiedzia lidwr SLD Leszek MILLER

 • Dario on 5 września 2015

  Może warto drukować gazetki „podziemne” i kolportować je w muzeum żydów i gdzie się da

 • Tomasz on 8 września 2015

  Piotr Duda, szef Solidarności, co o nim wiadomo?

 • Robert on 8 września 2015

  @Tomasz

  Mógłbym napisać, że mu nie ufam, ale tak naprawdę to go nie znam.
  Nie wyczuwam jego zamiarów.
  Mało się nim interesowałem.

 • Tomasz on 8 września 2015

  @Robert

  Dlaczego o to zapytałem. Po ostatniej publikacji Lisa w Newsweek-u zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka.
  Zarzuty p. Lisa były tak łatwe do obalenia, że aż niepoważne. Lis jako dziennikarz tonie, PO tonie. Gdybym chciał podstępnie wykreować nowego bohatera na scenie politycznej to już poświęciłbym do końca to co stracone aby namaścić nowego bojownika. Zupełnie nie wiem czy mam rację, natomiast czytając o tych powiązaniach i całkowitym wymieszaniu ludzi Solidarności, KOR-u, agentów, nie agentów, szukam potwierdzenia czy taki Pan Piotr Duda to jest z tych „dobrych” Polaków czy może z tych złych.

 • Robert on 8 września 2015

  @Tomasz

  Być może pan Piotr Duda walczy o swój elektorat. Nie wiem. Może na swoim podwórku jest skuteczny.
  Moja działka to geopolityka, ekonomia, polityka z naciskiem na gospodarkę.
  W tych dziedzinach nie pamiętam jego sensownej akcji.

 • henryk juszynski on 14 września 2015

  Jak to sie dzieje, ze Zydzi niemiejacy wlasnego Kraju,. mieli tak duzo do powiedzenia?,rzeczywiscie to jest szok,…

 • Józef on 14 września 2015

  Mieli do powiedzenia tylko w tedy gdy im pozwolono – Polacy wyjątkowo spolegliwi, łaskawi – dawali więcej niż sami mieli. Dział nauki jak psychoanaliza nie istniała jeszcze a Schopenhauera, czy kogoś o podobnych cechach nie mieliśmy tez i naważyliśmy sobie przysłowiowo piwa z tymi Żydami. Narody osiadłe, a takim są Polacy – nie mają wyrobionego cwaniackiego stylu, bo i po co? Żydzi ciągle na wygnaniu, ich egzystencja była uzależniona od społeczności zastanych a więc byli zmuszani do przystosowywania się w różnych warunkach skrajnych. Religia też wywiera duży wpływ na kulturę człowieka. Nasza katolicka nakazuje drugi policzek nadstawić a żydowska odwrotnie, walić w niego ile tylko wejdzie. To tak żartem i w przenośni ale nie widzę tu żadnej przesady. Gdyby tak Polakom nadać takie warunki bytu, podobnie byśmy się zachowywali.

 • iga on 23 września 2015

  Pisze Pan o Beacie Szydło jakoby jest szkolona przez amerykańskich syjonistów. Jest to bardzo poważny zarzut. Proszę o podanie konkretnych dowodów na to.
  A na temat żydów w Polsce dobrych parę lat temu pisał Henryk Pająk w swoich książkach, które polecam, m.in „Piąty rozbiór Polski”.

 • Robert on 30 września 2015

  Proszę przytoczyć moją wypowiedź o Beacie Szydło.

 • Paweł on 29 października 2015

  „Od tej pory dogmat uległości wobec USA – głównej siły międzynarodowego syjonizmu – jest dla post-okrągłostołowego reżimu niepodważalny. To tam szkoleni są prezydenci, premierzy i liderzy III RP – jak choćby Kwaśniewski, Tusk czy – obecna kandydatka na premiera – Beata Szydło.”

  Mowa zapewne o tym zdaniu.

 • socjalnacjonalista on 2 listopada 2015

  Szkolenie szydło w Departamencie Stanu – informacja dobrze znana i sprawdzona, potwierdzona przez samą Szydło. https://prawapolityka.pl/2015/07/szydlo-szkolona-przez-departament-stanu-usa/

 • walerianda on 23 grudnia 2015

  Jest jeszcze ktoś umiejący czytać kto ma wątpliwości co do tego, że Polska jest pod całkowitą kontrolą i zarządzaniem żydów? Jedynie co ich powstrzymuje przed oficjalnym demonstrowaniem tego stanu jest obawa wybuchu buntu otumanionych i oszukiwanych Polaków. Taki wybuch oznaczałby zniweczenie ich kilkusetletnich dążeń i zakończył całkowitą klęską. Dążenia te fizycznie zaczęli realizować wraz z Konstytucją 3 – go Maja.

 • arthurgordon on 24 grudnia 2015

  Czy w związku z powyższym warto iść pod prąd?Póki woda do kolan-jeszcze się da.Ale fala już pod brodą-więc czy nie mądrzej wypełznąć gdzieś na brytyjski klif i czekać na finał?

 • Yang on 29 grudnia 2015

  Najwyższy czas upublicznić całą wiedzę na temat tych szubrawców udających wiecznie pokrzywdzonych przez wszystkich zbiedzonych lecz dobrodusznych aniołów!To ścierwa będące wilkami w owczych skórach fałszujące historię pod własne potrzeby!Dosyć tego,czas uświadomić Naród Polski kim lub czym oni są bo tylko to może Nam Polakom jeszcze pomóc!!!

 • Rafał on 6 stycznia 2016

  Dlaczego ludzie są głupi ?

  Światowej sławy filozof ,dla mnie MĘDRZEC
  ,dominikanin Józef Maria Bocheński mówił ,że filozofia to jest bardzo
  niepotrzebna, niby nauka ,sieje tylko zamęt i nie wnosi nic nowego
  .Najlepiej by polscy ,,filozofowie ,,pokazali światu ,że najważniejsza jest – MĄDROŚĆ ! ! !.
  Świat ,kościół ,filozofowie zapomnieli ,że mądrość istnieje.
  To Polacy mają otworzyć oczy światu.
  Proszę przeczytać dzieło naszego mędrca
  STANISŁAWA STASZICA ,,RÓD LUDZKI ”
  Tylko Polacy naprawdę są narodem wybranym przez Boga .
  To żadne chciejstwo ,tylko namacalne gołe fakty, dnia codziennego ,
  które są trudne do zrozumienia dla filozofów ,
  bo prawda jest bardzo prosta.
  Głupi ludzie byle co jadają i byle co gadają .
  BÓG STWORZYŁ CZŁOWIEKA, BY Z ŻYCIA MIAŁ RADOŚĆ, NIE CIERPIENIE !
  NARODZIE ! ŻADNA SELEKCJA NATURALNA ANI GENY TYLKO ŻYWIENIE OPTYMALNE ,
  JEST PODSTAWĄ MĄDROŚCI ! ! !
  POLACY MAJĄ BYĆ ,CHORZY I GŁUPI ,bo tak chcą nasi władcy !
  Nie ma dzieci niegrzecznych ,są tylko dzieci niewłaściwie żywione .
  Nie ma ludzi leniwych ,są tylko ludzie niewłaściwie żywieni.
  Tylko niedobór białka powoduje próchnicę zębów !
  DR.JAN KWAŚNIEWSKI – OTRUTY !

 • adam on 4 lutego 2016

  Jeśli nadal będą rozszerzali swoja władzę nad Polską, to wkrótce zaczną robić w Polsce to samo, co robią w Izraelu z podbitą przez nich miejscową ludnością.

  Pod pozorem zabiegów medycznych napromieniowano 100.000 dzieci sefardyjskich. Każde dostało 35.000 razy większą od dopuszczalnej dawkę promieniowania, skierowaną bezpośrednio w głowę. Większość z nich zmarła. Za eksperymenty płacił rząd USA.
  Ta i inne podobne zbrodnie kierowane były przez dwóch przywódców Izraela: Nahuma Goldmanna i Levi Eszkola.
  To była zbrodnia zorganizowana przez Żydów. Warto zobaczyć nagranie programu TV w internecie, albo przeczytać jego opis. Poniżej linki do programu:

  https://www.fronda.pl/blogi/czytanki-dawne-i-nie-tylko/100-tysiecy-napromieniowanych-swiadomie-i-celowo,16932.html

  https://wolnemedia.net/zdrowie/100000-napromieniowanych-dzieci/

  https://video.google.pl/videoplay?docid=6118144849760405404

  https://www.youtube.com/results?search_query=The+Ringworm+Children+Part&search_type=&aq=f

  https://www.jewwatch.com/jew-genocide-ringworm-children.html

 • Arek on 25 lutego 2016

  I żydzi wygrali, Polską rządzi teraz Jarosław Kaczyński pochodzenia żydowskiego….niestety!!!

 • Waldemar Kramarczyk on 26 lutego 2016

  100 lat? Znacie historię? 800 lat d…. (admin)

 • Natalia on 27 lutego 2016

  Nie myslalam ze w Polsce jest tyle antysemitow!

 • heniu on 1 marca 2016

  Jezus byl żydem i jego organizacja kieruje teraz światem z Watykanu. Każdy papież też musi byc żydem. Obama szkolony przez CIA tez jest przeciez żydem…juz z tym sie nie wygra. Wszyscy będziemy żydami.

 • Domino on 2 marca 2016

  Wg mnie jest potrzeba silnego zasygnalizowania im,że w Polsce rządzą Polacy.Książki,których tytuły są podawane nie docierają do większego gremium.Czytają je przeważnie ci najbardziej zainteresowani tematem.
  Polscy Żydzi muszą sobie zdawać sprawę,że naród nie tylko się wyzwolił,ale i zmądrzał na tyle żeby mieć swoje zdanie.
  Wg mnie czas na terapię wstrząsową,która ich wyleczy z zachłanności i …. (admin)

 • Robert on 8 marca 2016

  @heniu

  Tu mała poprawka.
  Nigdzie nie ma w Biblii w oryginalnym tłumaczeniu, że Chrystus był żydem.
  Tłumacze błędnie tłumaczą.
  To zostało już sprawdzone przez badaczy.
  Powinni tłumaczyć na Judejczykiem, lub Nazarejczykiem.

 • hyperion on 10 kwietnia 2016

  mój pociąg znów rusza, ruch oczyści gmach za gmachem, a kto nie ze mną zostanie w legionie

 • Zbrozło on 13 kwietnia 2016

  Coś cichutko o roli koszernej ekipy w czasach sanacji i reaktywowanej loży BnB

 • Przebudzona on 8 czerwca 2016

  Gdzieś niedawno przeczytałam, że termin „żyd” jest stosunkowo nowym określeniem . Za czasów Chrystusa nie było ludzi nazywanych żydami. byli Judejczycy, Nazarejczycy ale określenie „żyd” w tym czasie nie istniało.
  Tak więc Jezus nie mógł być żydem a obecni żydzi nie mogą być więc narodem wybranym przez prawdziwego Boga. Czytałam również, że kazdy kto przyjmie judaizm zostaję żydem co sugeruje, iż żydzi nie są żadnym narodem tak jak Polacy czy Rosjanie itp. Są po prostu zbieraniną różnej maści cwaniaków dla których w większości najważniejszym jest talmud

 • Zdzisław Jankowski on 27 lipca 2016

  . Kamil Bugajski‎ do Solidarni z Rosją w XX wieku wymordowano ponad 100 mln Słowian. Prawie wszyscy to obywatele Polski oraz Rosji. Jest to największe ludobójstwo w historii tej planety, które nigdy nie zostało i nie zostanie rozliczone. Rosja wyciągnęła wnioski i się uzbroiła po zęby a Polska śpi i daję się podpuszczać przez żydów na putinowską przyjazną Rosję.?
  https://wspanialarzeczpospolita.pl/2016/01/29/ludobojstwo/

 • jan on 10 sierpnia 2016

  Skąd w tym artykule tyle jadu i nienawiści do Żydów , których już w Polsce nie ma prawie wcale ? Czy strach , że prawowici właściciele Żydowscy mogą upomnieć się o swoje mienie nakazuje tak wielu Polakom być antysemitami ? Czy antysemityzm tłumaczy im dlaczego mieli prawo posiąść mienie Żydowskie ? Mienie Żydów , których tak bardzo nienawidzą ?(ale ich mienia już nie ) Ciekawe czy autor tego artykułu skleconego z nieprawdziwych , powielanych treści służących propagowaniu nienawiści modli się do Żydowskiego syna ? Syna Narodu Wybranego ? Widać schizofreników ci u nas nie brakuje :)

 • Robert on 10 sierpnia 2016

  @Jan

  1 – Proszę odróżniać fakty od kłamstw. Dlaczego nie podasz argumentów przeciwko artykułowi tylko wmawiasz nam nienawiść do żydów.
  Wypraszam sobie takie zachowanie.

  2 – W Polsce jest bardzo dużo żydów. My jesteśmy przeciwko każdej osobie czy to żyda, Polaka, Niemca, który działa niekorzystnie dla Polski.

  3 – Chrystus nie był żydem, tylko Judejczykiem, Nazarejczykiem. W oryginałach nie ma słowa – żyd.

 • Andrzej on 15 sierpnia 2016

  Pewnej bardzo ciemnej nocy Jakub (jeden z patriarchów) walczył z Kimś kogo nie umiał rozpoznać!Rankiem okazało się, że walczył z samym Bogiem!Przeprosił i poprosił o błogosławieństwo. Pan Bóg udzielił mu błogosławieństwa ale dotknął biodra Jakuba, uszkadzając mu ścięgno (Od tego czasu Jakub chromał) i powiedział: „Od tego czasu nie będziesz się nazywał Jakub lecz IZRAEL ponieważ walczyłeś z Bogiem!) Od tego czasu izraelici często sprzeciwiali się Przykazaniom Bożym i często byli za to karani! Na górze Synaj Mojżesz otrzymał proroctwo dotyczące losów Izraela zawarte w „Księdze Jubileuszów:
  Zabójstwa proroków, wygnanie i opuszczenie kultu
  A Ja ześlę im świadków,aby zaświadczyli im, ale oni nie będą słuchać.Nawet zabiją świadków.Będą prześladować tych, którzy szukają Prawa, natomiast pogardzą wszystkim i zaczną czynić zło w Mojej obecności.A Ja ukryję przed nimi Moje Oblicze i wydam ich na moc narodów jako niewolników, na zagrabienie i zgładzenie.Wypędzę ich z ziemi i rozproszę ich pośród narodów. Zapomną o wszystkich Mych Prawach i o wszystkich Mych Przykazaniach, o wszystkich Mych Sądach, zlekceważą początki miesiąca, szabaty, święta, jubileusze i rozporządzenia.
  Pokuta i odnowa
  Następnie zwrócą sie do Mnie spośród narodów z całego serca i z calej duszy,i z całej swej mocy. Ja zgromadzę ich ze wszystkich narodów. Będą Mnie szukali, tak aby Mnie znaleźć. Gdy będą Mnie szukali z całego serca i z całej duszy, objawię im obfitość pokoju i sprawiedliwości. Z całego Mego serca i z całej Mej Duszy przesadzę ich jak szlachetną roślinę. Staną się błogosławieństwem, a nie przekleństwem, staną się głową, nie ogonem. Zbuduję sanktuarium wśród nich i będę mieszkał razem z nimi. Będę ich Bogiem, a oni będą Moim ludem w prawdzie i sprawiedliwości. Nie opuszczę ich i nie oddalę się od nich, gdyż Ja jestem Pan, ich Bóg”

 • Robert on 15 sierpnia 2016

  Andrzej,
  czy masz może werset na to zdarzenie:
  „Pewnej bardzo ciemnej nocy Jakub (jeden z patriarchów) walczył z Kimś kogo nie umiał rozpoznać!Rankiem okazało się, że walczył z samym Bogiem!Przeprosił i poprosił o błogosławieństwo. Pan Bóg udzielił mu błogosławieństwa ale dotknął biodra Jakuba, uszkadzając mu ścięgno (Od tego czasu Jakub chromał)”.

 • Trzezwy on 20 września 2016

  Czy jest wersja angielskojezyczna? Chętnie Zajmę się dystrybucją tekstu na zachodzie…
  Pozdrawiam

 • Robert on 20 września 2016

  Nie ma, trzeba samemu tłumaczyć.

 • Wiktor on 28 listopada 2016

  Banda Magdalenkowo-okrągłostołowa, rządząca Polską od 1989 roku – żydzi.
  Episkopat – zażydzony.
  Elyty kulturalne – żydzi.
  Agentura stara i nowa – żydzi.
  Banki – żydowskie.
  Media – żydowskie.
  Handel – żydowski.
  I co tu biedny Polak ma w swoim kraju począć?
  Każde słowo – i jesteś antysemitą, każdy ruch, gest i ksenofob i zaścianek jewropy.
  Czytajcie chociaż „protokoły mędrców syjonu” to będziecie wiedzieć , ze 90% tego co tam napisano juz zrealizowali i teraz gramy finałowe 10% – czyli rząd światowy z ich „królem” i ich religią.

 • Mariusz on 26 lutego 2017

  Jak bylem dzieckiem babcia mowila trzymaj sie z dala od Zydow. Ta sama babcia oddala ostatni bochenek chleba Zydom w czasie wojny. Nic z tego nie rozumialem. Wychowano mnie w duchu katolickim bym pomagal innym i zyl bez uprzedzen. W latach 90tych przegralem sprawe w sadzie o cos co nie mialo miejsca. Jak sie pozniej okazalo skarzacy mnie byl „wiadomego” pochodzenia jak i sedzia -jego kolega. Prokurator wogule nie czytal akt i nawet nie wiedzial o co mnie oskarza. Na muj protest sad kazal oproznic sale i zapadl wyrok bez swiadkow! To moje pierwsze doswiadczenie zaszczepilo antysemityzm. Pozniej opuscilem Polske gdzie mialem spore problemy z „systemem” (nie bez wlasnej winy ). Od lat mieszkam w Ameryce Polnocnej pracuje dla Zyda, znam ich wielu. Zmienilo sie tyle ze tu za oceanem wprost mowia co mysla o „Polaczkach” Gardza nami nie ukrywajac tego. Moge to przytoczyc dziesiatki przykladow z wlasnego „podworka” ale przytocze tylko ostatni. Pracuje w filmie. Ktoregos dnia siedze z innymi aktorami czekajac za kulisami. Odzywa sie jedan ze zgromadzonych i opowiada o dramatycznych losach swojej zydowskiej rodziny w Polsce z czasow wojny. Jak to polskie bestie mordowaly bezbronnych zydow. Zapytalem o szczegoly zdazenia ale nie podal ich wiele. Kontynuowal mowe nienawisci przez dlogi czas. W koncu nie moglem tego dalej zniesc. Wstalem i oznajmilem wszystkim ze Jestem Polakiem a jak ten Zyd powie jeszcze slowo to wprowadze w czyn jego barwne opowiesci. Mowca zamilkl natychmiast. Pozniej wielu zgromadzonych Amerykanow bralo mnie na strone gratulujac postawy i zaznaczajac ze spotykaja sie podobnymi historiami ze strony Zydowskiej. Po pracy poprosilem zydoskiego mowce o rozmowe. Zgodzil sie ale nie chetnie.
  Okazalo sie ze bywa w Polsce i ma zone Polke… ani jednego zlego slowa o Polakach wiecej nie uslyszalem. Nie bede ocenial tego czlowieka bo go nie znam. Ale zachowal sie jak wiekszosc Zydow ktorych znam.

 • Ja on 7 listopada 2017

  Nasz Jan Paweł II w swoim wystąpieniu powiedział cytuje: Żydzi to nasi starsi bracia w wierze.
  Te słowa właściwie dla mnie podważają w/w wypociny.

 • Robert on 8 listopada 2017

  ja

  czyli uważasz, że żydzi, którzy w ok 97% to Chazarzy, nie mający nic wspólnego z biblijnym Izraelem, są braćmi chrześcijan?
  Polecam zdobywać wiedzę.
  Papież również pochwalił system NWO.
  Czy też popierasz bankiersko-komunistyczny system NWO?

 • qrde blade on 12 lutego 2018

  Ech durny narodzie…
  Elita przy władzy zrobiła ci podobnymi bzdetami czy żydowskimi sporami wodę z mózgu i całkowicie odciągnęła od najważniejszego projektu rozbioru Polski jakim jest przygotowana do uchwalenia ustawa reprywatyzacyjna.
  Na mocy tej ustawy zapisy wcześniejszych ustaw min. PKWN z 6 września 1944r. stracą ważność, więc ogromna większość dotychczasowych właścicieli ziemi z automatu straci do niej tytuł własności !
  Straci ważność również dekret Bieruta, co do gruntów warszawskich razem z ważnością dotychczasowych aktów prawnych wydanych na tym terenie.
  Zamiast ww. nowa ustawa przywróci akty prawne mające ważność przed tą 1944r datą.
  Jeśli się mylę w tej podstawowej kwestii, to nie dawajcie bezrozumnie łapek w dół tylko mnie poprawcie co do meritum sprawy…
  Opadły już Wam kopary?
  Przecież to projekt na wskroś pisowski, oddający ziemskie prawa własności do polskiej ziemi jej przedwojennym właścicielom…
  Może byście się łaskawie ocknęli z durnego letargu, bo w końcu nawet muchy nas obs.ają…
  https://www.youtube.com/watch?v=WhRWCE4DMDc

  KONIECZNIE PODAJCIE DALEJ !

 • mepps on 20 września 2019

  wygrzebane sprzed lat ale wciaz i wciaz aktualne. dla mnie,to znany temat ani czarny ani bialy,nawet nie szary! moj dziadek cale zycie spedzil z zydami w samym centrum warszawskiej dzielnicy zydowskiej,takze moja mama. w domu wiekszosc rozmow /ktore podsluchiwalem/ dotyczyly zydow,powstania i powojennych czasow maltretowania resztek rodziny na rakowieckiej,przez zydowskich ubekow i zydowskich nkwd-zistow. jeszcze do poczatku lat 60-ch nie potrafilem sie ogarnac…jeszcze w 1959 roku zostal bestialsko zamordowany na rakowieckiej najblizszy mi kolega ! nigdy nie rozpaczalem po swoich bliskich padlych na warszawskich barykadach,bo nawet ich nie znalem…jednakoz ogarnia mnie czarna rozpacz,kiedy pomysle jak malo wiedzy posiadaja moi rodacy na tematy polsko-zydowskie,jak,prawie nic,na temat wlasnej historii! stan ten,to prawdziwa tragedia narodowa. polecam lekture autorstwa pana henryka pajaka,lubelskiego historyka…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 • Mikołaj Kopernik autor „Rozprawy o urządzeniu monety” napisał:

  „Chociaż niezliczone są klęski, wskutek których zazwyczaj podupadają królestwa, księstwa i rzeczpospolite, to jednak najgroźniejsze są moim zdaniem cztery: niezgoda, śmiertelność, nieurodzajność ziemi oraz spadek wartości monety. Trzy pierwsze są tak oczywiste, że nie ma nikogo, kto by o tym nie wiedział, jednakże czwarta, która dotyczy monety, dostrzegana jest przez niewielu i to jedynie przez najgłębiej myślących, ponieważ nie powoduje natychmiastowego i gwałtownego upadku państwa, ale doprowadza je do tego stanu stopniowo i jakby niewidocznie”.

 • David Rockefeller – „Wspomnienia”, 2005, str.405

  Niektórzy wierzą nawet, że jesteśmy częścią tajnego kabalistycznego stowarzyszenia działającego przeciwko interesom Stanów Zjednoczonych...oraz że w konspiracji obejmującej cały świat zmierzamy do stworzenia jednej globalnej struktury politycznej i ekonomicznej – jednego świata, jeśli tak wolicie to nazwać. Jeśli to jest stawiany mi zarzut, to jestem winny i jestem z tego dumny”.